สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบันนังดามา สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโรสฟาติน  เล๊าะหมิ
 
1. นางสาวสวลี  มะดาวา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัสมานี  วามะ
 
1. นางมะยุรี  สะแปะอิง