สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟาวีนา  ตือระ
 
1. นายธีระพล  พงษ์พิมาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาฒ  เบญฤทธิ์
 
1. นางปรีดา   มุณีแนม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70.66 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันธิญา  พรหมโลก
2. เด็กหญิงภูมิรัตน์  จันแส้ง
3. เด็กหญิงอาแอเสาะ  เจาะบองอ
 
1. นางสาวซูไวยะหื  จารู
2. นางสาวตอยยีบะห์  เจะมิง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุรไอนี  หวันเส็น
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สีบุลม
3. เด็กชายมูฮัมหมัดพีดี  หะยีมานะ
 
1. นางสาวซากียะห์  หะยีกาเดร์
2. นางสาวซากียะห์  หะยีกาเด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤนาท    ไชยวรรณ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟีดี  หะยีมานะ
 
1. นางสาวซารีย๊ะ  ดอนิ
2. นางสาวลัยล๊ะ  ปุเต๊ะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  นวลนิล
 
1. นางสาวมาซีเต๊าะ  บีมา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรอซานา  ยานยา
 
1. นางสาวซารีย๊ะ  ดอนิ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงวราพร  หวังแก้ว
 
1. นางสาวกอมารียะห์  หะ
2. นางสาวซูราฮานี  บาซอ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แสนฤทธิ์
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงวราพร  หวังแก้ว
 
1. นางสาวกอมารียะห์  หะ
2. นางสาวซูราฮานี  บาซอ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาเดีย  ปะตะลู
2. เด็กหญิงนุรฝาน  นิอาแว
3. เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะอูมา
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  มะหะแซ
2. นางสาวนูรีมะห์  บาฮะคีรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรังสิมันต์  อำพันทอง
2. เด็กชายสิรพงศ์  คงช่วย
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  มะหะแซ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวุฒินัน  หลวงคง
2. เด็กชายฐิติกร  บุตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  มะหะแซ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรญาธร  ไชยวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา  ทัศศรี
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  สักแสงโสภา
4. เด็กหญิงศศิประภา  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงสาวิกา  คงพูนเพิ่ม
 
1. นายรอมลี  บือโต
2. นางสุจิน  ทัศศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกนภา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทนัท  เบ็ญพาด
3. เด็กหญิงฟินดาว  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงอภิชาดา  สวัสดี
5. เด็กหญิงอัซซูวานี  หะยีมานะ
 
1. นายรอมลี  บือโต
2. นางสาวสุภาพร  นวลนิล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  เซะแง
2. เด็กหญิงบุญยาพร  บุญสนอง
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจ๊ะดอ
4. เด็กหญิงรัศมี  มานิ
5. เด็กหญิงอารีนา  เจ๊ะมะ
 
1. นางสาวเกษรา  นวลนิล
2. นางลัดดารัตน์  ศรีมณี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิซาฟารีนา  นิเซะ
2. เด็กหญิงพิชยา  แก้วชาตรี
3. เด็กหญิงวรียา  เดโชชัย
4. เด็กหญิงศศิรดา  แดงเงิน
5. เด็กหญิงสากีนะห์  มะมิง
 
1. นางสาวยามีละห์   อีแต
2. นางสาวอารีนา  หะยีบาราเฮง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คงพูนเพิ่ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยสมาน
3. เด็กหญิงศศิฉาย  ดำแก้ว
4. เด็กหญิงสุภัชรดา  สุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเนตรสกาว  ปุเตะทอง
 
1. นางสาวจริญา  สังข์เพ็ชร์
2. นายนฤพล  โอชาอัมพวัน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  ดาวกระจาย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญสนอง
3. เด็กชายปริวัฒน์  ถาวร
4. เด็กชายภูธเนศ  สุวรรณมณี
5. เด็กหญิงศิษณา  เพชรริน
 
1. นางสาวจริญา  สังข์เพ็ชร์
2. นายชูชาติ  ไชยสวัสดิ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  ถิ่นชะนะ
 
1. นางสาวเกษรา  นวลนิล
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีสงเคราะห์
 
1. นางสาวพาดีหล๊ะ  อาลี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาแอเสาะ  ดอเลาะ
 
1. นายรอมลี  บือโต
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวระพงษ์  เนตรขันต์
2. เด็กหญิงหยก  แก้วลายทอง
 
1. นางนิตยา  นวลนิล
2. นางวรรณพร  หนูแก้ว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  จารือมิตร์
2. เด็กชายพีรภัทร  น้อยหรำ
 
1. นางนิตยา  นวลนิล
2. นางสาวจริญา  สังข์เพ็ชร์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  ดาวกระจาย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูดำ
 
1. นางนิตยา  นวลนิล
2. นางสาวสุรีรัตน์  แสงสุวัน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรนันท์  ไชยศรีขวัญ
2. เด็กหญิงจิรวดี  ไชยศรีขวัญ
3. เด็กหญิงฐิติพร  จันทร์นุ้ย
4. เด็กชายธีระศักดิ์  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงบุศรา  ขินจากพรรดิ์
6. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  มาลา
7. เด็กหญิงพัชรภรณ์  สอดสุข
8. เด็กชายมนสิช  สอดสุข
9. เด็กหญิงสุกัลยา  ธนะกุล
10. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชุมกุล
 
1. นายนฤพล  โอชาอัมพวัน
2. นายปริญญา  พัชนี
3. นางสาวจริญา  สังข์เพ็ชร์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุรฟาน  นิอาแว
2. เด็กหญิงพันพร  เพ็ชรสุก
 
1. นางสาวภัททิยา  บุญมาก
2. นางสาวพิรุณพร  ฤทธิรงค์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิลวานา  ปูเต๊ะ
 
1. นางสาวสายสุดา  อาแว
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรฟาดีฮะห์  นิเซะ
 
1. นางสาวอรุณี  สาและ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคอซีลา  มะมิง
 
1. นายดอรอแม  ดอเลาะ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 57.2 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนาดียะห์  สามอ
2. เด็กหญิงวานี  ยานยา
 
1. นายแวอูเซ็ง  หะยีดือราแม
2. นายดอรอแม  ดอเลาะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเจตรินทร์  ไชยลำยา
 
1. นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นทอง  ยอดมณี
 
1. นางสาวอรอุมา  นวลสกุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสันติสุข  ถิ่นชะนะ
 
1. นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แดงเงิน
 
1. นายภานุพงศ์  พรหมอินทร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางสาวฮามีซา  สือแม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.53 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษตกานต์  ศิลมะโย
 
1. นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริวงศ์  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวอรอุมา  นวลสกุล
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานี  บุญสุขจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงรุ่งราตรี  ขำช่วย
4. เด็กหญิงวิชุดา  พรนรินทร์
5. เด็กหญิงศิริกานต์  สังข์ไชย
6. เด็กหญิงเมธินี   ศิริบุตวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  สรณราย
2. นางสาวมินญาดา  บือซา
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซาฮาฟุดีน  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรจาลีนา  ตือบิงหม๊ะ
3. เด็กชายอิบรอเฮง  ยูโซ๊ะ
 
1. นายฮานีฟ  มาลีลาเตะ
2. นางสาวปราณี  พิศแลงาม
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบรรธิตา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงเรวดี  ป่านแก้ว
 
1. นางสาวโสมฤดี  ปานเพชร
2. นางปนัดดา  สุวรรณราช
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรดา  รองสกุล
2. นายโอภาส  สังข์เพชร
 
1. นางสาวโสมฤดี  ปานเพชร
2. นางปนัดดา  สุวรรณราช
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรรยา  พรมสุวรรณ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญชู
3. เด็กหญิงนัทกานต์  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงวันดี  เพ็งทอง
5. เด็กหญิงสุธารัตน์  กุลบุตร
6. เด็กหญิงสุพิชชา  หนองโศรก
 
1. นางอรพิน  สุวรรณมณี
2. นางสาวจริญา  สังข์เพ็ชร์
3. นางสาวลดาวัลย์  วัฒนะนาวิน
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซาการียา  ยานยา
2. เด็กชายต่วนมูหัมมัดลุตฟี  ลองสือรี
3. เด็กชายอานิส  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวสีตีนูดร์  หมัดหมาน
2. นางสาวพาดีหล๊ะ  อาลี
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนุรไอนี  บูวะ
2. เด็กหญิงสะสุดา  เจะสง
3. เด็กชายอันวา  สาและ
 
1. นางสาวซารีย๊ะ  ดอนิ
2. นางสาวพิรุณพร  ฤทธิรงค์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดสุกรี  อาแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาซัน  ยานยา
3. เด็กชายวาดูรอฮะ  เจะอาลี
 
1. นางสาวนูรีแยน  ดอเลาะ
2. นางสาวพาดีหล๊ะ  อาลี
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 73.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  บือแนบลูแน
2. เด็กหญิงอาสือมี  สือรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สอโส๊ะ
 
1. นางสาวต่วนนุสรา  สูเระ
2. นางซารีฟะ  สาแน
 
49 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงซากียะห์  มะมิง
2. เด็กหญิงณาดา  กูเต๊ะ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ชูมณี
 
1. นางกนกอร  ราเซะบิง
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญชัย
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโกศล  สกุลเพ็ชร
 
1. นางสาวสุุภาพร  นวลนิล
 
51 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประสิทธิ์  กาหลง
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  นิมะเต๊ะ
3. เด็กชายอาลีฟ  เจะสือมัน
 
1. นางสาวนูรีแยน  ดอเลาะ
2. นางสาวอรุณี  สาและ
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนาวาวี  มะเซ็ง
2. เด็กหญิงนาเดีย  ขาเร็ง
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  กาหลง
 
1. นางสาวมาซีเต๊าะ  บีมา
2. นางสาวเพาซีย๊ะ  อาแยกาจิ
 
53 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนาวาวี  มะเซ็ง
2. เด็กหญิงนาเดีย  ขาเร็ง
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  กาหลง
 
1. นางสาวอารีนา  หะยีบาราเฮง
2. นางสาวฟาตีเม๊าะ  อาแซ