สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยะหา สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาเดีย  แดเบาะ
 
1. นางอามีเดาะ  มูดอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงอัสมาส  เจะดือเร๊ะ
 
1. นางยูนัยน๊ะ  เง๊าะตาลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัสรีน  ปาแนแจกะ
 
1. นางนิรมล  แก้วกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัสรียา  ปาตง
2. เด็กหญิงอานิษ  ขำนุรักษ์
3. เด็กหญิงอาอีดะห์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวนูรีซัง  ตูหวี
2. นางซอฟียะห์  บือสุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงตัสนีมย์  แวดายะ
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดูมีแด
3. เด็กหญิงอาตีกะห์  สะแต
 
1. นางอินฑุกานต์  มณีรัตน์
2. นางอรอุมา  เพ็ชรนิล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมารีนา  แวเตะ
2. เด็กหญิงอัสมา  มะลี
 
1. นางอินฑุกานต์  มณีรัตน์
2. นางสุรีพร  คอเด๊ะ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัรตีนี  ตือบิงหม๊ะ
2. เด็กหญิงวไลลักษณ์  นุ่นช่วย
3. เด็กหญิงอิรฟานี  หิเล
 
1. นางกุลธิดา  รัตนพันธ์ุ
2. นายอิสมาอีล  ชำนาญเพาะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฟัตฮุลลอฮ์  อาลี
2. เด็กชายฟาอิซ  ดอเลาะฮีแต
 
1. นายอิสมาอีล  ชำนาญเพาะ
2. นางกุลธิดา  รัตนพันธ์ุ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัจมีย์  ศิริวัลลภ
 
1. นางจารุณี  เฉิดฉิ้ม
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุไลมาน  ทากือแน
2. เด็กชายอับดุลอาซีซ  ยะผา
3. เด็กชายแวนูซี  ดือราแม็ง
 
1. นางมารีแย  วาโซะ
2. นางสาวอาดีละห์  มะรานอ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไฮนี  กมางิน
2. เด็กหญิงนารดา  มูซอ
3. เด็กหญิงฟิรดาว  มณีหิยา
4. เด็กหญิงมุสลีฮา  กาสา
5. เด็กหญิงอาซีซะห์  สะแต
 
1. นางยูนัยน๊ะ  เง๊าะตาลี
2. นางนูรีซัง  ตูหวี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อาษากิจ
2. เด็กชายพัฒนา  ชินนจักษ์
 
1. นางนิรมล  แก้วกลาง
2. นางชญานินท์  จันทร์แก้ว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายปกรณ์  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงโชษิตา  สอนนอก
 
1. นางวิลาวรรณ  แสงสีเงิน
2. นางววรณธิวา  ธรรมโชติ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงตัสนีม  หอมาเบ๊าะ
2. เด็กหญิงรุสนานี  แวมายิ
 
1. นางสุมาลี  กูหวะ
2. นายอันนูวา  เวาะหลง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 56.2 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัสมี  ดีแม
2. เด็กหญิงนูรีย์  บากา
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  กานุงมิง
2. นางสาวนูรฮีดายะห์  รามันเจะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนูรูลเกาซัร  กามา
2. เด็กชายมุมีน  แก้วแจ่ม
3. เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  อัลดุลเลาะ
 
1. นางนูรีซัน  สะมะแอ
2. นางซูใบดะ  บาฮี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัยฮาญ  เจ๊ะแว
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  อูมา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐทรียา  เภอสม
 
1. นางภาวิดี  เพ็งจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอามานี  ลอนา
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  อูมา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงฟาติน  ลือแบกาเซ็ง
 
1. นางภาวิดี  เพ็งจันทร์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 50.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายมาหมะสุกรี  บาสอ
2. เด็กชายมาหามะรุสดี  ยะมา
3. เด็กชายมุฮญิดดีน  แวดายะ
4. เด็กชายมูนีร  ระแว้ง
5. เด็กชายมูฮัมหมัดละฮ์ซาล  บูดิง
6. เด็กชายมูฮำหมัดการอมีน  อุเซ็ง
 
1. นายนูรดิน  บายอ
2. นางลีซาน  ตีมุง
3. นางสาวนารีทิพย์  อูมา
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐานันตร์  ฝั้นศิริสกุล
 
1. นางลีซาน  ตีมุง
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลุตฟีร์  สะมะแอ
 
1. นางสาวนารีทิพย์  อูมา
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอดาฮา  สาแมฮาดี
2. เด็กชายอับดุลฆอบิร  เจีะซอ
 
1. นางสาวนารีทิพย์  อูมา
2. นางสาวธิดาทิพย์  อูมา