สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยือนัง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงการีมะห์  เจ๊ะและ
 
1. นางสาววรรณฮานี  หลังจิ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโสรยา  หวันเส็น
 
1. นางสาวสุขใจ  เหล็มปาน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายวันฟัครูลรอซี  นิยาแม
2. เด็กชายอัชมี  หะยีบือราเฮง
 
1. นายนครินทร์  โตะเยาะ
2. นายยะมะลูดิน  นิยาแม