สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนูรอาซีรีน  บาโง
 
1. นางสาวมารีเยาะ  มาสาระกามา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอายดิล  สาเฮาะ
 
1. นางสุกัลยา  มูน๊ะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฮายดีล  สาเฮาะ
 
1. นางสุกัลยา  มูน๊ะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงต่วนตัสนิม  ยือแร
2. เด็กหญิงปาตีเม๊าะ  แมเราะ
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ปานาวา
 
1. นางสุกัลยา  มูน๊ะ
2. นางอาริย๊ะ  อับดุลลาเต๊ะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาบีละห์  ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงสีตีพาตีเมาะ  ปานาวา
3. เด็กหญิงอายนาโซเฟีย  สะแต
 
1. นางสาวพาซีเย๊าะ  ยูโซะ
2. นางสาวทรัยนุง  มะเด็ง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรลา  ปานาวา
2. เด็กหญิงอารีนา  บือแน
3. เด็กหญิงอิสนานี  ดอเลาะ
 
1. นางสาวทรัยนุง  มะเด็ง
2. นางสาวพาซีเย๊าะ  ยููโซะ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรีซัน  ปานาวา
2. เด็กชายิิอายนาโซเฟีย  ดูเซ็ง
3. เด็กหญิงโสรยา  ลือโมะ
 
1. นางกุลปรียา  รุ่งเรือง
2. นางพเยาว์  ชาลีกุล
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซูเฟีย  ดอคา
2. เด็กชายอับดุลสาลาม  นาวี
3. เด็กชายอีรฟาน  เจ๊ะมะสะแล
 
1. นางสาวมารีเยาะ  มาสาระกามา
2. นางอาดีละห์  เจ๊ะแม
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซาฮา  ดือราแม
2. เด็กชายฮัสซํน  เจะเตะ
3. เด็กชายเนาฟัล  หะมะ
 
1. นางสาวมารีเยาะ  มาสาระกามา
2. นางฟารีซัน  ขามิ