สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันติ สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซาฟีอีน  เจ๊ะแว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะหะหมัด
3. เด็กหญิงนาเดีย  มะเด็ง
4. เด็กหญิงนิสรีน  หะโม๊ะ
5. เด็กหญิงนิฮานีซะห์  หะมะ
6. เด็กหญิงนุรฟาติณ  ดาจุดา
7. เด็กหญิงนูรมา  อูมา
8. เด็กหญิงพัทมา  ยีเร็ง
9. เด็กหญิงฟาติน  สาเม๊าะ
10. เด็กหญิงมารีสา  จีะจา
11. เด็กชายรออิส  แวมามะ
12. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  เว๊าะแห
13. เด็กหญิงอาณีรา  สะอิ
14. เด็กหญิงอินนา  เล๊ะโซ๊ะ
15. เด็กหญิงไซนับ  เล๊ะโซ๊ะ
16. เด็กหญิงไมมูนะห์  เป๊าะโซ๊ะ
 
1. นายอับดุลเลาะห์  ปาแนแจกะ
2. นายมูฮำมัดสุกรี  แวโดยี
3. นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง
4. นางสาวฮาปือเซ๊าะ  แวยูโซ๊ะ
5. นางซารีนา  เจ๊ะเต๊ะ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนริศริณ  สาและ
2. เด็กหญิงนูรีฮา  ยีเร็ง
 
1. นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง
2. นางซารีนา  เจ๊ะเต๊ะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ตาเย๊าะ
 
1. นางสาวสะอีด๊ะ  สาเร๊ะ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 58.66 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอินนา  เลีะโซ๊ะ
 
1. นางสีตีปาตีเมาะ  สะโต
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายก๊อฟซาฟี  มอลีกา
2. เด็กชายซอฟวาน  สามะ
3. เด็กชายมฮำหมัดอามีโร  สะแลแม
4. เด็กชายมะฮานาฟี  สะแต
5. เด็กชายมูฮำหมัดซานารี  อภิบาลแบ
6. เด็กชายอาฟันดี  ยาวอ
 
1. นายมะซอเร  ปูลา
2. นางรุสนี  ปูลา
3. นางสาวมารีญา  เจ๊ะแม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายฟัรฮาน  สามะ
2. เด็กชายอดิศร  วาจิ
3. เด็กชายไซฟูลีซัน  บูงา
 
1. นายมะทอเร  สามะ
2. นางสาวนาอีม๊ะ  ราเซะบิง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายรุสลัน  อูมา
2. เด็กชายอนัส  สาและ
3. เด็กชายอับดุลฮากิม  สะแต
 
1. นายอับดุลเลาะห์  ปาแนแจกะ
2. นายมูฮำมัดสุกรี  แวโดยี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงนุรมี  มามะแตหะ
2. เด็กหญิงฟาดีละห์  ดะนิง
3. เด็กหญิงฟาอีซะ  เจ๊ะหะ
 
1. นางสาวนารีซะห์  สะแต
2. นางสาวฮาปือเซ๊าะ  แวยูโซ๊ะ