สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคี สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัสมิน  เจ๊ะนิ
2. เด็กชายอิรฟาน  หะมะ
 
1. นางสาวธิษารัตน์  คิดถูก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายซูไฮมี  เลาะราแม
2. เด็กชายอามิน  แวหะมะ
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  ปะแตบือแน
 
1. นางซาวารีย๊ะ  อาแด
2. นางสาวอาอีเสาะ  บาฮารู
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอับดุลย์ยีฮัด  สามะ
 
1. นางสาวธิษารัตน์  คิดถูก