รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะแต 1. เด็กหญิงนาดียะห์  ปาตง
 
1. นางพาตีเม๊าะ  นือเร็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงฮัสมีรา  เเวกะจิ
 
1. นางสือนะ  อับดุลเส๊าะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาตอง 1. นางสาวอาอีเสาะ  กามา
 
1. นายอับดุลเลาะ  แขวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กชายอาดีนันท์   สะอิ
 
1. นางฮาบีบะห์  สาแม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยือนัง 1. เด็กหญิงการีมะห์  เจ๊ะและ
 
1. นางสาววรรณฮานี  หลังจิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงฟาวีนา  ตือระ
 
1. นายธีระพล  พงษ์พิมาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรานอ 1. เด็กหญิงซัลวา  กระโด
 
1. นางสุภาพร  แก้วศรีคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงฮารีซะห์  แวอุเซ็ง
 
1. นางแอเสาะ  ลีปะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงจุฑามาฒ  เบญฤทธิ์
 
1. นางปรีดา   มุณีแนม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนา 1. เด็กหญิงซูลฟา  คาเร็ง
 
1. นางปิยนุช   รัตน์ศรีจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มาริม
 
1. นางสาวตอเหเราะ  ดอละ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหา 1. เด็กหญิงนัสรียา  ปาตง
2. เด็กหญิงอานิษ  ขำนุรักษ์
3. เด็กหญิงอาอีดะห์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวนูรีซัง  ตูหวี
2. นางซอฟียะห์  บือสุ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงนุรไอนี  หวันเส็น
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  สีบุลม
3. เด็กชายมูฮัมหมัดพีดี  หะยีมานะ
 
1. นางสาวซากียะห์  หะยีกาเดร์
2. นางสาวซากียะห์  หะยีกาเด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 1. เด็กชายตอริก  ซามิ
2. เด็กชายอัซฮา  สมาแอ
 
1. นางสาวสาลูมา  อุมา
2. นางมารียา  หวังบือซา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1. เด็กชายอัฟฟาน  ดอคอ
 
1. นางสาวอาอีด๊ะห์  หะยีดาแม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยือนัง 1. เด็กหญิงโสรยา  หวันเส็น
 
1. นางสาวสุขใจ  เหล็มปาน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหา 1. เด็กหญิงกัรตีนี  ตือบิงหม๊ะ
2. เด็กหญิงวไลลักษณ์  นุ่นช่วย
3. เด็กหญิงอิรฟานี  หิเล
 
1. นางกุลธิดา  รัตนพันธ์ุ
2. นายอิสมาอีล  ชำนาญเพาะ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหา 1. เด็กชายฟัตฮุลลอฮ์  อาลี
2. เด็กชายฟาอิซ  ดอเลาะฮีแต
 
1. นายอิสมาอีล  ชำนาญเพาะ
2. นางกุลธิดา  รัตนพันธ์ุ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉลองชัย 1. เด็กชายมูบาริก   โต๊ะหน๊อก
 
1. นายภานุพงษ์  เศียรสุวรรณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงรอซานา  ยานยา
 
1. นางสาวซารีย๊ะ  ดอนิ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงซอเฟี้ยะ  กียะ
2. เด็กหญิงนูรุลอัยดา  กะสู
3. เด็กหญิงมีรูนี  บือราเฮง
 
1. นางสาวนูรมา  ดือราเเม
2. นางรอซีดะห์  เจะเเละ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กหญิงรูกอยยะห์  แวกือจิ
2. เด็กชายอัสลัน   กียะ
3. เด็กชายฮีลมี  ซาแล๊ะ
 
1. นางสาวมีนา  ชายมัน
2. นายสมชัย  สุดจินดา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แสนฤทธิ์
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงวราพร  หวังแก้ว
 
1. นางสาวกอมารียะห์  หะ
2. นางสาวซูราฮานี  บาซอ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว 1. เด็กชายซูฟิยัน  ยะโก๊ะ
2. เด็กหญิงอัสมาวาตี   โต๊ะเฮง
3. เด็กหญิงอามานี   บากา
 
1. นางภาพร   อกนิษฐ์
2. นายมาหามะกอซี  คาเรง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เจ๊ะโวะ
2. เด็กหญิงรอกีเยาะ  เจะและ
3. เด็กหญิงเสาดะห์  มะลี
 
1. นางสาวซัลบีย๊ะ  บุซา
2. นางสาวนูรมัน  ปาแนแจกะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ   ตายาลา
2. เด็กหญิงนาซีลา  สาและ
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  วาโด
 
1. นางสาวไลนา   เจ๊ะมะ
2. นางสาวฟาตีเมาะ   เจะแห
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงนาเดีย  ปะตะลู
2. เด็กหญิงนุรฝาน  นิอาแว
3. เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะอูมา
 
1. นางสาวคอลีเยาะ  มะหะแซ
2. นางสาวนูรีมะห์  บาฮะคีรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายอับดุลบาซีร  ดอเลาะ
2. เด็กชายอิลฮาร์ม  สนีเย็ง
 
1. นางวลิดา  พงษ์ยี่หล้า
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคี 1. เด็กชายอัสมิน  เจ๊ะนิ
2. เด็กชายอิรฟาน  หะมะ
 
1. นางสาวธิษารัตน์  คิดถูก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมปัญญา 1. เด็กชายสุไลมาน  กาโป
2. เด็กชายอาดีลัน   อีแต
 
1. นางสาวอัดติยา  เศษแอ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  วาจิ
2. เด็กชายอาลี  สาและ
 
1. นางซารีพ๊ะ  ยีปาโละ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1. เด็กชายซัยฟู  ดอเฮะ
2. เด็กชายหมัดอานาฟี  มูเซะ
 
1. นายอาสมิง  ปูลา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาตอง 1. เด็กชายฟุรกอน  ตาเหร์
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัลมี  อาแด
 
1. นายมาโนช  นิสอน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงจรรญาธร  ไชยวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา  ทัศศรี
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  สักแสงโสภา
4. เด็กหญิงศศิประภา  แก้ววิเศษ
5. เด็กหญิงสาวิกา  คงพูนเพิ่ม
 
1. นายรอมลี  บือโต
2. นางสุจิน  ทัศศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหา 1. เด็กหญิงซูไฮนี  กมางิน
2. เด็กหญิงนารดา  มูซอ
3. เด็กหญิงฟิรดาว  มณีหิยา
4. เด็กหญิงมุสลีฮา  กาสา
5. เด็กหญิงอาซีซะห์  สะแต
 
1. นางยูนัยน๊ะ  เง๊าะตาลี
2. นางนูรีซัง  ตูหวี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  เซะแง
2. เด็กหญิงบุญยาพร  บุญสนอง
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจ๊ะดอ
4. เด็กหญิงรัศมี  มานิ
5. เด็กหญิงอารีนา  เจ๊ะมะ
 
1. นางสาวเกษรา  นวลนิล
2. นางลัดดารัตน์  ศรีมณี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงนิซาฟารีนา  นิเซะ
2. เด็กหญิงพิชยา  แก้วชาตรี
3. เด็กหญิงวรียา  เดโชชัย
4. เด็กหญิงศศิรดา  แดงเงิน
5. เด็กหญิงสากีนะห์  มะมิง
 
1. นางสาวยามีละห์   อีแต
2. นางสาวอารีนา  หะยีบาราเฮง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 1. เด็กหญิงซูมัยยะห์  วานิ
2. เด็กหญิงฟาดิละห์  ซาลีมะแซ
3. เด็กหญิงอาวาฏิฟล์  เจ๊ะหนิ
4. เด็กหญิงฮานีซา  มะมิง
5. เด็กหญิงฮาฟีฟะห์  มะดรอฮิง
 
1. นางฆอรีเยาะ  ตูหวี
2. นางอาซีซะห์  มะแซ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายนพรัตน์  ดาวกระจาย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญสนอง
3. เด็กชายปริวัฒน์  ถาวร
4. เด็กชายภูธเนศ  สุวรรณมณี
5. เด็กหญิงศิษณา  เพชรริน
 
1. นางสาวจริญา  สังข์เพ็ชร์
2. นายชูชาติ  ไชยสวัสดิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะแต 1. เด็กชายซาฟูเลาะ  ยานยา
2. เด็กชายซุลกิฟลี  มะมิง
3. เด็กหญิงดารณี  กะเต๊ะ
4. เด็กหญิงนูรอัยหมาน  หะยี
5. เด็กชายมะรอกิ  บาโงยบือแต
6. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  บาเน็ง
7. เด็กหญิงร็อยมี  มะลี
8. เด็กหญิงวานี  อาบูนิเปาะ
9. เด็กชายสุไลมาน  มาฮอ
10. เด็กชายสุไฮมีน  เจ๊ะตีแม
11. เด็กชายอัซฟัร  จารู
12. เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีสาแม
13. เด็กชายอัสมิง  บาราเฮง
14. เด็กชายอาดีลีน  บาโงยปะแต
15. เด็กหญิงอายเสาะ  ฆารี
16. เด็กชายอิรฟาน  สีหัด
17. เด็กชายอิลฮาม  แยนา
18. เด็กชายอิสมาแอ  ลูปอเปาะ
19. เด็กชายฮูเซ็น  สุดาลี
20. เด็กหญิงเอลา  สุหลง
 
1. นางสาวมารีแย  บาฮี
2. นางพาอีซ๊ะ  วายะ
3. นางพาตีเม๊าะ  นือเร็ง
4. นางสาวอุไรวรรณ   โลหะวิจารณ์
5. นางสาวอาตีเก๊าะห์  บาโง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาแดรู 1. เด็กหญิงอารียา  กลาแต
 
1. นางสาวนาดียา  มะแน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี 1. เด็กชายสุไลหมาน  จิใจ
 
1. นางสาวนัซมีย์  ปุยุ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงอาแอเสาะ  ดอเลาะ
 
1. นายรอมลี  บือโต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายวระพงษ์  เนตรขันต์
2. เด็กหญิงหยก  แก้วลายทอง
 
1. นางนิตยา  นวลนิล
2. นางวรรณพร  หนูแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 1. เด็กชายธนกร  ชมพูพื้น
2. เด็กหญิงนวพร  ทองเนตร
 
1. นางสาวอภิสรา  เพชรศรี
2. นางสาวกมลพันธ์ุ  เรืองสง่า
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายนพรัตน์  ดาวกระจาย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูดำ
 
1. นางนิตยา  นวลนิล
2. นางสาวสุรีรัตน์  แสงสุวัน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาชี 1. เด็กหญิงกนกกรณ์  ศรีสงค์
2. เด็กหญิงจิราภา  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงชลดา  ผดุงผิว
4. เด็กหญิงณญาดา  ขลิบเกตุ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  โคสุวรรณ
6. เด็กหญิงรุ่งระพี  ศรีสุข
7. เด็กหญิงศศิวิมล  รอดแก้ว
8. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอรนุช  หัฐพจน์
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดาวเรือง
 
1. นางอรทัย  ไชยรัตน์ทอง
2. นางเกศินี  บุรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 1. เด็กหญิงกัสมานี  ยาโงะ
2. เด็กหญิงกามีนี  นากอหม๊ะ
3. เด็กหญิงกาวซัร  บาซอ
4. เด็กหญิงนาดียะห์  อับดุลเล๊าะ
5. เด็กหญิงนิมายนียาดา  นิดือมอง
6. เด็กหญิงนูรมี  ดอเลาะหมิ
7. เด็กหญิงนูรีดา  เล๊าะมิ
8. เด็กหญิงนูรไลลา  สาฆอร์
9. เด็กหญิงปาวีณา  บาโงสะตู
10. เด็กหญิงพาอีสะ  แดเบ๊าะ
11. เด็กหญิงฟาตอนียะห์  ปาแนแจกะ
12. เด็กหญิงรุสนา  มามะ
13. เด็กหญิงฮัซวานี  สามัน
14. เด็กหญิงฮุสนา  มณีหิยา
15. เด็กหญิงโซเฟีย  เฮง
 
1. นางนิซัลมา  อาแด
2. นางสาวภารดี  ศิริรักษ์
3. นางญานีลา  อุเซ็ง
4. นางนูรีซัน  ยือรา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงมูนา  จือนารง
2. เด็กชายอาดีลัน  สามะอาลี
 
1. นายศักดา  จิตรประสิทธิ์พร
2. นางสุภาพร  จิตรประสิทธิ์พร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงนิลวานา  ปูเต๊ะ
 
1. นางสาวสายสุดา  อาแว
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวณัฐชา  พร้อมเพรียง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายซาการียา  แวกะจิ
 
1. นายสุไลมาน  นิยมเจริญ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาแดรู 1. เด็กหญิงซีตีอูมัยเราะห์  สานอ
 
1. นางปาณัสม์กัญ  ทองคำ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงรัชดา  กว้างสวาสดิ์
 
1. นางสาวณัฐชา  พร้อมเพรียง
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงคอซีลา  มะมิง
 
1. นายดอรอแม  ดอเลาะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายสารุลอิกรอม  ดอราแม
 
1. นายสุไลมาน  นิยมเจริญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายอาลียัส  มะยี
 
1. นายสุไลมาน  นิยมเจริญ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหวัง 1. เด็กหญิงหัสนะห์  สาเมาะ
2. เด็กหญิงอามีเนาะห์   มะแตหะ
 
1. นางสาวสานียะ   โต๊ะอิ
2. นางสาวพารีดา  อีปง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงซัลมี  ลางิ
2. เด็กหญิงนูรี  ดาฮามิ
 
1. นางหัสหน๊ะ  อัลอับรอร์
2. นายอุสมาน  บูเกะก๊ะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงสารีนา  เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กหญิงอัลปีซะห์  เจะสู
 
1. นางหัสหน๊ะ  อัลอับรอร์
2. นายอุสมาน  บูเกะก๊ะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบง 1. เด็กหญิงคอลาตี  สะอุ
2. เด็กชายซาการียา  มะลี
3. เด็กชายซุลฟิกรี  เบ็ญหะมะ
 
1. นางสูรียะ  อุมา
2. นางสาวรอฮายา  มะมิง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบง 1. เด็กหญิงอัฟนัน  อาลี
2. เด็กชายอานัส  ตีมุง
3. เด็กหญิงอามานี  ดอระ
 
1. นางสูรียะ  อุมา
2. นางสาวซอบารียะ  หะมะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายอีลมี  กาโฮง
 
1. นางสุวดี  ชนะสุมน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงธนิกุล  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐชา  พร้อมเพรียง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กชายอีลมี  กาโฮง
 
1. นางสุวดี  ชนะสุมน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แดงเงิน
 
1. นายภานุพงศ์  พรหมอินทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางปรีดา  มุณีแนม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายอายดิล  สาเฮาะ
 
1. นางสุกัลยา  มูน๊ะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายซูลกิฟลี  เวาะหลง
 
1. นายนิอาดีนันท์  มะกาเจ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหา 1. เด็กหญิงอามานี  ลอนา
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  อูมา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขวัญเรือง
 
1. นางสาวฮามีซา  สือแม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบันนังดามา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมีน  ดือราเซะ
 
1. นางมะยุรี  สะแปะอิง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงธนิกุล  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐชา  พร้อมเพรียง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงสิริวงศ์  ลูกอินทร์
 
1. นางสาวอรอุมา  นวลสกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลากอ 1. เด็กชายฆูซัยฟี  รอดิง
2. เด็กชายซัยรีฟีน  บือซา
3. เด็กหญิงซำซียะห์  อากาปาแย
4. เด็กชายดะห์รี  หะรงค์
5. เด็กชายตัรมีซี  เจ๊ะมามุ
6. เด็กหญิงนัสริน  กูโน
7. เด็กหญิงนัสอาซีรา  มามะ
8. เด็กหญิงนาซีลา  ยามา
9. เด็กหญิงนาเดีย  มูซอ
10. เด็กหญิงนุสลิน  สาเล็ง
11. เด็กหญิงนูรีซา  บาซอ
12. เด็กหญิงนูรีมาน  แสแลแม
13. เด็กหญิงบิสมิลลาห์  ตีมุง
14. เด็กหญิงพาดีละห์  ดาละ
15. เด็กหญิงพาตีฮะ  มะดือราวี
16. เด็กหญิงพาตีเมาะ  ยูโซะ
17. เด็กชายฟะห์มี  เซ็ง
18. เด็กชายมะรุสฟาล  เจ๊ะแวสะนิ
19. เด็กชายมัสดูกีย์  ดอเลาะ
20. เด็กชายมาลีกี  มะแซจือนารง
21. เด็กหญิงมูนา  โตะโยะ
22. เด็กชายมูฮำหมัดซอฟัร  ยูโซ๊ะ
23. เด็กชายมูฮำหมัดซอฟาร์  บาสอ
24. เด็กชายมฺูฮำหมัดบูลกีนีย์  ลาเต๊ะบือริง
25. เด็กหญิงยัสมี  มูละ
26. เด็กหญิงสีตีอายู  สาแมหาดี
27. เด็กหญิงสุนิตา  นากอ
28. เด็กหญิงอนุศรา  บูงอสะนอ
29. เด็กชายอัฟนันท์  ไชยสูงเนิน
30. เด็กชายอัฟนาน  สำสี
31. เด็กหญิงอาซีเราะห์  บูงอตันหยง
32. เด็กชายอานนท์  หวังหลี
33. เด็กชายอานัส  มะหะจิ
34. เด็กชายอานัสรู  แวโด
35. เด็กหญิงอานีลา  บาฮี
36. เด็กชายอารือฟัน  บือซายอเบ็ง
37. เด็กชายอาลาวี  หะยีวอเนาะ
38. เด็กชายอาเลียะ  หะยีลาเต๊ะ
39. เด็กหญิงฮานัน  หะยีบาราเฮง
40. เด็กชายฮาเซ็ม  วาเงาะ
 
1. นายมูฮัมมัดฮัมดี  ทากือแน
2. นางสาวอุไบด๊ะ  เหตุหาก
3. นางสาวอาอีเสาะ  ดือราแม
4. นายอาหามะ  สอละซอ
5. นางสาวนูรียะ  สามีแล
6. นางสุไฮลา  แวจิ
7. นางสาวสตีอาอีเสะห์  แวนาฮะ
8. นางสาวมารินี  บีแตบูแล
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาโสด 1. เด็กชายซอบีร  ลอจิ
2. เด็กหญิงนูรุลอิลอาม  มะนุง
3. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สามะ
4. เด็กชายฟุรกอลล์  แม็ง
5. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน   ดือราแม
6. เด็กหญิงยัสมีน  มะแซ
7. เด็กชายรุสลี  แวอุเซ็ง
8. เด็กหญิงลุลิยา  ดอแม็ง
9. เด็กชายอิลฮาม  อากาเซ็ง
10. เด็กหญิงโซเฟีย  เด็ง
 
1. นางมลิวัลย์  ขุนนิรงค์
2. นางสาวนิยดา  ประยงคุณ
3. นางสาวนาริษา  สาและ
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงชญานี  บุญสุขจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วทอง
3. เด็กหญิงรุ่งราตรี  ขำช่วย
4. เด็กหญิงวิชุดา  พรนรินทร์
5. เด็กหญิงศิริกานต์  สังข์ไชย
6. เด็กหญิงเมธินี   ศิริบุตวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  สรณราย
2. นางสาวมินญาดา  บือซา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี 1. เด็กชายซัยนุรดีน  ปูยุ
2. เด็กหญิงนูรอาเซี่ยน  อายุบ
3. เด็กชายฟัฎลี  มะละ
4. เด็กชายมูฮำหมัด  สาและ
5. เด็กชายวัณชรินทร์  อาบู
6. เด็กหญิงอริศา  มะสะแต
 
1. นายเอกวัฒน์  กูลูแว
2. นายซุปิยาน  เจะอุเซ็ง
3. นางศิริวรรณ  แก้วทอน
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาโสด 1. เด็กชายซาฟีอีน  โต๊ะตาหยง
2. เด็กชายซูเฟียร  เตะแต
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฟากีม  หะมะ
4. เด็กชายสุไลมาน  อิบนูฮูเซน
5. เด็กชายอิรฟาน  ลูดิง
6. เด็กชายอิลฮาม  มาฮะ
 
1. นายนิวรวัฒน์  สาเมาะ
2. นางกอรีหย๊ะ  พานามิ
3. นายนิมะ  ปูเตะ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กชายซูดีรมัน  เจ๊ะแว
2. เด็กชายมูหะมะอามี  กาซอ
3. เด็กชายมูฮัมหมัด  เจ๊ะอาลี
4. เด็กชายมูฮัมหมัดนุตอปี  โต๊ะเจ๊ะ
5. เด็กชายสุไซมิน  มาหมะกาจิ
6. เด็กชายอิบรอเฮม  กามางิน
7. เด็กชายอิบรอเฮ็ม   สีเด๊ะ
8. เด็กชายอีรฟาน  กาเดร์
 
1. นายอุซมาน  มะหะมิด
2. นายมะซอดิก  เจ๊ะแม
3. นายซุลกีพลี  มุสอดี
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน 1. เด็กหญิงนริศรา  หว่าหลำ
2. เด็กหญิงนินิสรีน  ดือราซอ
3. เด็กหญิงนิอาวาตีฟ  มะแซ
4. เด็กหญิงฟาตีมะฮ์  ดาโต๊ะ
5. เด็กชายฟาฮามี  เลาะบือซา
6. เด็กหญิงวาลีหม๊ะ  โด
7. เด็กหญิงอัยซัร  มะนีหิยา
8. เด็กหญิงอัสนา  มีทอง
9. เด็กหญิงฮานีซาร์  ละตะเย๊าะ
10. เด็กหญิงโสรญา  วิชา
 
1. นางฆอรีเยาะ  ตูหวี
2. นางอาซีซะห์  มะแซ
3. นางกุญจนาฏ  ยุบลวัฒน์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรานอ 1. เด็กหญิงมาซีเตาะห์  ดาเละ
2. เด็กหญิงอัสรีนา  กาเตง
3. เด็กหญิงอูมุนไอมัน  ดาเละ
 
1. นางสาวบุญขนิษฐ์  นิลพงค์
2. นางซะห์เราะห์  ราแดง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายซาฮาฟุดีน  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรจาลีนา  ตือบิงหม๊ะ
3. เด็กชายอิบรอเฮง  ยูโซ๊ะ
 
1. นายฮานีฟ  มาลีลาเตะ
2. นางสาวปราณี  พิศแลงาม
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงปาตีฮะ  สุเด็ง
2. เด็กหญิงอาซียะห์  สะดี
3. เด็กชายไซพูดิง  แนลูแล
 
1. นางสาวเฉลียวศาสตร์  หวันดิน
2. นางพิศมัย  รินสินธุ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหวัง 1. เด็กชายซุลกิฟลี  สามะ
2. เด็กชายพันธุ์ปิยวัฒน์  เวาะเกะ
 
1. นางสาวฮัฟเสาะห์  เจะมะ
2. นางฮายาตี  มามะ
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ 1. เด็กชายอายูวัน  มูเซะ
2. เด็กชายฮาบุดดีน  ดามูซอ
 
1. นายสุรดาน  หะมิดง
2. นางสูไฮลา  ดีเยาะ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนบางลาง 1. เด็กชายลุตฟี  สาและ
2. เด็กชายไพซอน  มูซอดี
 
1. นางบีสมีย์  เตะหมัดหมะ
2. นางสาวอาซีซะ  กาลอ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงบรรธิตา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงเรวดี  ป่านแก้ว
 
1. นางสาวโสมฤดี  ปานเพชร
2. นางปนัดดา  สุวรรณราช
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 1. เด็กหญิงจิราภา  กาญจนา
2. เด็กหญิงอาอีเสาะห์  ยูนุ
 
1. นางสาวพิมล  สยมภาค
2. นายพิชัย  จันทโชติ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนบางลาง 1. เด็กชายศิดดิก  นีระฮิง
2. เด็กชายอนัส  สุไงบารู
 
1. นายฮาเฟซ  อิสมาแอ
2. นายลุกมาน  เซ็งสาอิ
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 1. เด็กหญิงคอดีเยาะห์   เป๊าะกา
2. เด็กหญิงซูฟียะห์  กจิ
 
1. นายอับดุลฮากำ   ดอคอ
2. นางสาวปาตีเมาะห์  บาเหะ
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงนิรุวัยดา  มะเกะ
2. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  อีปง
 
1. นายนายมะสุกรี  ลีปะ
2. นายนายอิสมาแอ   เจ๊ะมามะ
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลากอ 1. เด็กชายอานัส  ดอเลาะ
2. เด็กชายอารีฟีน  ทาบาโระ
3. เด็กชายฮาซัน  เจ๊ะมะ
 
1. นายภาณุศักดิ์  ขุนทองปาน
2. นางสาวปิยวรรณ  สำราญ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 1. เด็กชายซาวาวี  ยูโซะ
2. เด็กชายอาติ  เดิมดอล่า
3. เด็กชายอามีน  ปาแนแจกะ
 
1. นางรุสมีนา  นะโก๊ะ
2. นายสายัณห์  ทองวิเศษ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายอนัสนัย  มะยีแต
2. เด็กชายอับดุลยาฟิต  ดามะ
3. เด็กชายฮาดาฟีร์  มะยีแต
 
1. นายสุเทพ  เท่งประกิจ
2. นายชิต  ไชยสิทธิ์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงซูรีตา  บือราเฮง
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  บากา
3. เด็กหญิงฮาฟีเซาะห์  เจ๊ะดือเระ
 
1. นายสุเทพ  เท่งประกิจ
2. นายชิต  ไชยสิทธิ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงนาอีมะฮ์  เฮงตาแก๊ะ
2. เด็กหญิงสูรายา  ดอเลาะ
3. เด็กชายอาดือนัน  มะยี
 
1. นายสุเทพ  เท่งประกิจ
2. นายชิต  ไชยสิทธิ์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงจรรยา  พรมสุวรรณ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญชู
3. เด็กหญิงนัทกานต์  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงวันดี  เพ็งทอง
5. เด็กหญิงสุธารัตน์  กุลบุตร
6. เด็กหญิงสุพิชชา  หนองโศรก
 
1. นางอรพิน  สุวรรณมณี
2. นางสาวจริญา  สังข์เพ็ชร์
3. นางสาวลดาวัลย์  วัฒนะนาวิน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายซาการียา  ยานยา
2. เด็กชายต่วนมูหัมมัดลุตฟี  ลองสือรี
3. เด็กชายอานิส  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาวสีตีนูดร์  หมัดหมาน
2. นางสาวพาดีหล๊ะ  อาลี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายนุรไอนี  บูวะ
2. เด็กหญิงสะสุดา  เจะสง
3. เด็กชายอันวา  สาและ
 
1. นางสาวซารีย๊ะ  ดอนิ
2. นางสาวพิรุณพร  ฤทธิรงค์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กชายนิฟาเดล  ปายา
2. เด็กชายมุสลีมีน  แดวอสนุง
3. เด็กชายอัฟฟาน  สะอุ
 
1. นายอับดุลตาเละ  ปายา
2. นางเจ๊ะรอฆาย๊ะ  อะโรม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กชายซุลกิฟลี  อาแซ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  เจ๊ะลี
3. เด็กหญิงยาวา่รี  รอฮีม
 
1. นายอับดุลตาเละ  ปายา
2. นายอาลาวี  อับดุลเลาะ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนา 1. เด็กหญิงนัสรี  อีแต
2. เด็กหญิงนูรอัยนี  สาเมาะ
3. เด็กหญิงอารียา  กือจิ
 
1. นางสาวสุพรรษา  รักษาษร
2. นางสาวมุมีนะห์  เจะแมง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 1. เด็กหญิงนฤมล  แซ่อุ่ย
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยนุรักษ์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  นุโรจน์
 
1. นางสาวโรมมนัส  ปูชะพันธ์
2. นางสาวพิมล  สยมภาค
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหวัง 1. เด็กหญิงนูรฮาซีลา  เบ็ญดอเลาะ
2. เด็กหญิงนูไรฮัน  จะปะกียา
3. เด็กหญิงฮุสนา  บือแน
 
1. นางสาวฮัฟเสาะห์  เจะมะ
2. นางฮายาตี  มามะ
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลขะสม
2. เด็กหญิงปิยะกันย์  ประภู
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีวิรัตน์
 
1. นางสาวโรมมนัส  ปูชะพันธ์
2. นางสาวอภิรดี  เสภาปลอด
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหวัง 1. เด็กหญิงซูเฟียณี  สะอะเซ็ง
2. เด็กหญิงสามีลา  หะยีมูซอ
3. เด็กหญิงแวนาซีลา  มะแตหะ
 
1. นางศศินา  ดามะ
2. นางสุชนา  งามวรรณากร
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กหญิงอาซียะ  ลาเตะ
2. เด็กหญิงอามีเน๊าะ  สาและ
3. เด็กหญิงอาแวเส๊าะ  อาลี
 
1. นางสาวการะเกด  ศรสุริยวงศ์
2. นางสาวซาวียะ  อาแซดอนิ
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กหญิงซูไรฮาน   สะอะเซ็ง
2. เด็กหญิงนูรีดา   สะอะเซ็ง
3. เด็กชายมุซัมมิล   แวกือจิ
 
1. นายมะกอซี  สาและ
2. นางนาซีเราะห์  มะนา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง 1. เด็กหญิงซูไฮดา  นิแว
2. เด็กหญิงรอกีเยาะ  ลือแบกาเซ็ง
3. เด็กหญิงรุสนี  มะแซ
 
1. นางคอลีเยาะห์  สะดียามู
2. นางสาวไซนะ  แยนา
 
112 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงนาซูวรรณ  ยูโซะ
2. เด็กหญิงนุรไอณี  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงัจัสมีน  เเวจิ
 
1. นางสาวฟายีย๊ะ  หะยีมะ
2. นางมณีรัตน์  ขาวทอง
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  ปาเเซเลาะ
 
1. นางสาวอาอีดะห์  หวังบือซา
 
114 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายอานัส  เปาะปิ
 
1. นางสาวรอฮานา  ดิอเร๊ะ
 
115 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 1. เด็กชายพีรพัทฒ์  ภู่ประไพ
 
1. นางสาวกรกมล  หนูน้อย
 
116 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  หนูชู
2. เด็กชายศศิกร  ร่มเย็น
 
1. นางธิดารัตน์  ไชยสาลี
2. นางสาวอาอีดะห์  หวังบือซา
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1. เด็กชายมูฮัยมิน  เละเต๊ะ
 
1. นางสาวรอเม๊าะ  ลือแบลูรง
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายโกศล  สกุลเพ็ชร
 
1. นางสาวสุุภาพร  นวลนิล
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 1. เด็กหญิงอานีฟะห์  เงินพรมราช
 
1. นางคอดีเยาะ  เจ๊ะเล็ง
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะหา 1. เด็กชายลุตฟีร์  สะมะแอ
 
1. นางสาวนารีทิพย์  อูมา
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงนูรีซัน  ปานาวา
2. เด็กชายิิอายนาโซเฟีย  ดูเซ็ง
3. เด็กหญิงโสรยา  ลือโมะ
 
1. นางกุลปรียา  รุ่งเรือง
2. นางพเยาว์  ชาลีกุล
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงนาซูฮาร์  เด็ง
2. เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะมะ
3. เด็กหญิงอัมรีนา  ตาหยงม๊ะ
 
1. นางโนรีซัน  คาเร็ง
2. นางนาปีซ๊ะ  กาเร็ง
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กชายซูเฟีย  ดอคา
2. เด็กชายอับดุลสาลาม  นาวี
3. เด็กชายอีรฟาน  เจ๊ะมะสะแล
 
1. นางสาวมารีเยาะ  มาสาระกามา
2. นางอาดีละห์  เจ๊ะแม
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายซัยฟุดดีน  ตะเย๊าะ
2. เด็กชายมุสตากีม  เจ๊ะมิง
3. เด็กชายฮัมดานี  หะยีหามะ
 
1. นายมุฮัมมัดฮุซัยนี  บือราเฮง
2. นายอดิลัน  มะสะแต
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  สาแม
2. เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะ   มะจู
3. เด็กชายอาละอ์   ดือเร๊ะ
 
1. นางสาวปารีดะห์  สะอะเซ็ง
2. นางสาวฮูวัยณา  สลาตาโซะ
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กหญิงตักวา  ตาเปาะโต๊ะ
2. เด็กชายอับดุลตอเล็บ  ดือราแม
 
1. นางสาวซากียะห์  ปูตะ
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) 1. เด็กชายซามี  กอและ
2. เด็กชายนัสรี  สะระยะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดคอยรี  บือแน
 
1. นายพารีดี  ลาบูอาปี
2. นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  เจะเต๊ะ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กชายนาวาวี  มะเซ็ง
2. เด็กหญิงนาเดีย  ขาเร็ง
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  กาหลง
 
1. นางสาวอารีนา  หะยีบาราเฮง
2. นางสาวฟาตีเม๊าะ  อาแซ