หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 24 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ร่มเย็น 23 ก.ย. 2559 10.00-12.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ร่มเย็น 23 ก.ย. 2559 13.00-15.30 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ร่มเย็น 23 ก.ย. 2559 15.30-16.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง บาลา-ฮาลา 23 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง บาลา-ฮาลา 23 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง บาลา-ฮาลา 23 ก.ย. 2559 13.00 เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 24 ก.ย. 2559 09.00-10.00 รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย : 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม : 095-0362271
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]