หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการเลขานุการ  
2 นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการเลขานุการ  
3 นางเพียงพิชญ์ สังข์คีรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการเลขานุการ  
4 นางกนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการเลขานุการ  
5 นายนิพัทธ์ สัจจะบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการเลขานุการ  
6 นางสาวสุระไอนี แวเต๊ะ พนักงานราชการ คณะกรรมการเลขานุการ  
7 นางสาวนิธิวดี จันเหลือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการเลขานุการ  
8 นายศรัทธา สุรัชตนันท์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการเลขานุการ  
9 นายยุรบุตร ยะมะกา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการเลขานุการ  
10 นางสาวจิรันธนิน ถาวรสุข เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการเลขานุการ  
11 นางสาวเกสรี ตอกอ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการเลขานุการ  
12 นางสาวพิยดา พิชัยยุทธ พนักงานราชการ คณะกรรมการเลขานุการ  
13 นางสาววราภรณ์ ใจบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการเลขานุการ  
14 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นายสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นางนารีรัตน์ เทพเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายจักรพงศ์ ถีราวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายสมศักดิ์ อินทจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นางสาวกันยาวีร์ ลีวาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายสมนึก หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นางชูจิต ทับพรหม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ  
24 นางสาวสุนันทา จรัสปรีดาลาภ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการ  
25 นางสาวศิกานต์ ปล่องบรรจง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
26 นายนพดล หมะโสะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการ  
27 นางสาวศุภานัน จันเหลือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการ  
28 นางศศินา นอระพา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
29 นางสาวจิรา ตาเย๊ะ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
30 นางสาวนิโนรีดา สาและ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
31 นางจิราภรณ์ หนูแทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการ  
32 นางสาวสูไลดา เจ๊ะสมอเจ๊ะ พนักงานราชการ คณะกรรมการ  
33 นางเสาวลักษณ์ บุญกำเหนิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ  
34 นางกรวิกา จักรพงศ์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการ  
35 นายวัชระ จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ  
36 นายมูฮัมมัดอัชวัน มือลี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการ  
37 นางสาวโซเฟีย ดาฮายา พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการ  
38 นางสุภาพร จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ  
39 นางศิริวรรณ ไข่มุกข์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการ  
40 นางรูฮาน่า สาเฮาะ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ คณะกรรมการ  
41 นายกิตติศักดิ์ จักรพงศ์ พนักงานขับรถ คณะกรรมการ  
42 นางสาวสาธิดา ตาเดอิน นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
43 นางสาวจุรีพร ปล่องบรรจง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ คณะกรรมการ  
44 นางสาวนิมารีนา ดือเร๊ะ พนักงานราชการ คณะกรรมการ  
45 นายมะนีซา กายุ พนักงานขับรถ คณะกรรมการ  
46 นางสาวมูรณี หะยีดอเล๊าะ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ คณะกรรมการ  
47 นางสาวฮัสนี ซียง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
48 นายฮาเล็ม แดเบาะ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการ  
49 นายสมนกิจ ชูแสวง พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการ  
50 นายกฤษกร แดเบาะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ คณะกรรมการ  
51 นายนิพนธ์ ไข่มุกข์ พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการ  
52 นางสาวปัทมา การี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
53 นายวสันต์ ศรีใหม นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
54 นางสาวสุวาตี มะเซ็ง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการ  
55 นายมารุต รามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
56 นางสาวมณภัสสรณ์ เสถียรบุตร ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบาแตตูแง คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
57 นายสุหริ ทิพย์มณี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
58 นายธีรวิทช์ โรจนานิติวัฒน์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านจาเราะซูซู คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
59 นายชัยศักดิ์ วิสุทธิ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านจุโป คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
60 นายบาฮารอดิง เจ๊ะและ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาข่อย คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
61 นายรอสะ มาเล๊ะ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเยาะ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
62 นางสาวซารีนา เจ๊ะโด ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านมาลา คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
63 นายประสิทธิ์ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโต คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
64 นางสาวสุชาดา ศิริสุวรรณ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
65 นายธงชัย จันทร์แก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านสังวาลย์วิท 5 คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
66 นายอาซัน การี ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านยะรม คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
67 นายบรรเทิง ละอองพันธุ์ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
68 นางอรวรรณ เรืองหิรัญ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
69 นายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
70 นายประสิทธิ์ อ้วนเส้ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านราโมง คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
71 นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านธารน้ำใส คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
72 นายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านแหร คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
73 นายนายอัมพร เพชรโชติ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านธารมะลิ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
74 นายเสกสรรค์ เส็นเจริญ ผู้อำนวยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
75 นายไพโรจน์ ทองศิริ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
76 นางสาวนิษฐเนตร เทพเกื้อ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้  
77 นายชัยรัตน์ พิมพ์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
78 นางสาวมารีละห์ มีนา ครูโรงเรียนบ้านจุโป คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
79 นายสุระวงศ คงมณี ครูโรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  
80 นางสาวนิสิตา นารีหวานดี ครูโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย : 084-3979501
นางสาวสุนันทา อินทร์ชุมนุม : 095-0362271
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]