สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 36 9 9 6 54
2 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 23 8 6 7 37
3 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 20 12 10 6 42
4 บ้านอัยเยอร์เวง 19 17 10 13 46
5 บ้านด่านสันติราษฎร์ 16 10 14 7 40
6 บ้านโต 13 9 13 9 35
7 ถนอมศรีศึกษา 13 6 5 4 24
8 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 11 12 4 4 27
9 บ้านใหม่ (วันครู 2503) 10 8 13 15 31
10 บ้านแหร 10 4 7 4 21
11 บ้านราโมง 8 9 4 8 21
12 จงฝามูลนิธิ 7 9 5 6 21
13 บ้านธารน้ำใส 7 5 4 1 16
14 บ้านนาข่อย 6 8 8 5 22
15 บ้านบ่อหิน 5 11 6 4 22
16 บ้านจุโป 4 12 25 15 41
17 ธีรวิทยา 4 10 4 7 18
18 บ้านเยาะ 4 7 8 12 19
19 บ้านบัวทอง 4 6 0 6 10
20 บ้านบาแตตูแง 4 2 6 1 12
21 บ้านตาเนาะแมเราะ 4 1 6 2 11
22 บ้านยะรม 3 6 0 2 9
23 วชิรศึกษา 3 5 6 6 14
24 เทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 2 3 3 5 8
25 บ้านจาเราะปะไต 2 3 3 0 8
26 บ้านศรีนคร 2 2 4 1 8
27 บ้านศรีท่าน้ำ 2 1 0 0 3
28 บ้านมาลา 1 6 5 8 12
29 บ้านธารมะลิ 1 5 4 6 10
30 บ้านปะเด็ง 1 3 4 3 8
31 เทศบาล 6 (ประชาสันติ์) 1 3 3 4 7
32 บ้านวังศิลา 1 3 1 3 5
33 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 1 2 6 2 9
34 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 1 1 2 5 4
35 เทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 0 1 1 2
36 สังวาลย์วิท 5 0 4 6 11 10
37 เทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) 0 4 4 4 8
38 เทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) 0 2 0 1 2
39 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 4 5 5
40 บ้านไทยพัฒนา 0 1 1 3 2
41 บ้านจาเราะซูซู 0 0 2 5 2
รวม 250 230 226 217 706