สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยะลา เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 20 13 7 40 36 9 9 6 54
2 ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 19 9 0 28 23 8 6 7 37
3 บ้านด่านสันติราษฎร์ 16 5 5 26 16 10 14 7 40
4 บ้านอัยเยอร์เวง 11 12 7 30 19 17 10 13 46
5 ถนอมศรีศึกษา 11 4 3 18 13 6 5 4 24
6 บ้านจุโป 9 6 6 21 4 12 25 15 41
7 บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 7 7 9 23 20 12 10 6 42
8 บ้านโต 6 6 9 21 13 9 13 9 35
9 บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 6 5 1 12 11 12 4 4 27
10 บ้านเยาะ 6 2 5 13 4 7 8 12 19
11 บ้านใหม่ (วันครู 2503) 3 5 6 14 10 8 13 15 31
12 บ้านราโมง 3 4 8 15 8 9 4 8 21
13 บ้านแหร 3 4 1 8 10 4 7 4 21
14 บ้านจาเราะปะไต 3 0 1 4 2 3 3 0 8
15 บ้านบ่อหิน 2 4 2 8 5 11 6 4 22
16 บ้านนาข่อย 2 3 0 5 6 8 8 5 22
17 บ้านธารน้ำใส 2 1 1 4 7 5 4 1 16
18 เทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 2 0 2 4 2 3 3 5 8
19 จงฝามูลนิธิ 1 6 2 9 7 9 5 6 21
20 บ้านบาแตตูแง 1 1 1 3 4 2 6 1 12
21 บ้านบัวทอง 1 0 0 1 4 6 0 6 10
22 บ้านศรีนคร 1 0 0 1 2 2 4 1 8
23 บ้านศรีท่าน้ำ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
24 บ้านปะเด็ง 1 0 0 1 1 3 4 3 8
25 เทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 0 0 1 1 0 1 1 2
26 บ้านตาเนาะแมเราะ 0 2 1 3 4 1 6 2 11
27 บ้านยะรม 0 2 1 3 3 6 0 2 9
28 วชิรศึกษา 0 2 0 2 3 5 6 6 14
29 บ้านมาลา 0 2 0 2 1 6 5 8 12
30 ธีรวิทยา 0 1 3 4 4 10 4 7 18
31 บ้านวังศิลา 0 1 0 1 1 3 1 3 5
32 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 0 1 0 1 4 5 5
33 บ้านธารมะลิ 0 0 1 1 1 5 4 6 10
34 เทศบาล 6 (ประชาสันติ์) 0 0 1 1 1 3 3 4 7
35 นิคมสร้างตนเองธารโต 6 0 0 1 1 1 2 6 2 9
36 เทศบาล 1 (บ้านกาแป๊ะ) 0 0 1 1 0 2 0 1 2
37 นิคมสร้างตนเองธารโต 5 0 0 0 0 1 1 2 5 4
38 สังวาลย์วิท 5 0 0 0 0 0 4 6 11 10
39 เทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) 0 0 0 0 0 4 4 4 8
40 บ้านไทยพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 3 2
41 บ้านจาเราะซูซู 0 0 0 0 0 0 2 5 2
รวม 138 108 85 331 250 230 226 217 706