สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงอินทร์ฟ้า  หมอขำ
 
1. นางจรรยา  บาฮา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73.83 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทักษ์  คงแสงศักดิ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขันติทอง
 
1. นางสาวนุริซา  บาโง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ยุก
2. เด็กหญิงปิยนุช  แซ่ชั่น
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สมัครไทย
 
1. นางปารณรจ  สงวนกุล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์พิชญ์  อาเลา
2. เด็กชายไกรวิชญ์  บุตรพรม
 
1. นางธัญมน  อัษฎาภางกูร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงวริศรา  เชื้อวังคำ
 
1. นางวรรณา  วงษ์วิริยะกิจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรชราวดี  มณีนิล
 
1. นางวรรณา  วงษ์วิริยะกิจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณาลี  ชูแหละ
 
1. นางวรรณา  วงษ์วิริยะกิจ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.12 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณาลี  ชูแหละ
 
1. นางวรรณา  วงษ์วิริยะกิจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดวิรุตน์  ชลารัตน์
 
1. นางวรรณา  วงษ์วิริยะกิจ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 4 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิส  มูดอ
2. เด็กหญิงสุภัชชา  บุตรพรม
 
1. นางสาววิจิตรา  แซ่เล่า
2. นางภัทรานิษฐ์  ฉันทจุลสินธุ์