สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปริชญา  สุขบุตร
 
1. นายสมใจ  จันทกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปายจัย  สนิทพจน์
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี