สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงลินลดา  สะหะ
 
1. นางสาวมาซนี  ลาแซ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัญญ์ติชา  ดาฮะยะ
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัลนัสรี  เจะแมง
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปริชญา  สุขบุตร
 
1. นายสมใจ  จันทกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 82.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรดนย์  นัยติ๊บ
2. เด็กชายมัฮดี  ซาลัง
 
1. นางเพียงดาว  ศรีภักดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.33 ทอง 4 1. เด็กชายปายจัย  สนิทพจน์
2. เด็กชายอามีน  ซาลัง
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปายจัย  สนิทพจน์
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเลาะ
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปริชญา  สุขบุตร
2. เด็กหญิงอรสา  บุญช่วย
 
1. นางสาวต่วนรอปีอะห์  กาโฮง
2. นางสาวซูนีต้า  ซาลัง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงตอยยีบะห์  สือรี
 
1. นางเพียงดาว  ศรีภักดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังข์คล้าย
 
1. นางสาวต่วนรอปีอะห์  กาโฮง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68.86 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิรนันต์  สาเระ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พวงทอง
 
1. นางสาวต่วนรอปีอะห์  กาโฮง
2. นางสาวซูนีต้า  ซาลัง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซารีนา  เจ๊ะมิง
2. เด็กหญิงยัสมิน  อูเซ็น
3. เด็กหญิงอามานี  บารู
 
1. นางนริสา  ณ ปัตตานี
2. นางเพียงดาว  ศรีภักดี
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายกฤตเมธ  เซ่งเข็ม
2. เด็กชายทินภัทร  พลประสิทธิ์
3. เด็กชายอานัส  ดาฮายะ
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีภักดี
2. นางสาวโสภาพรรณ  สิทธาชีวานนท์
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงซีตีพาตีเมาะ  วาจี
2. เด็กหญิงนูรนาดา  สาและรี
3. เด็กชายภูบดินทร์  พละกุล
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีภักดี
2. นางสาวโสภาพรรณ  สิทธาชีวานนท์