สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.5 ทอง 6 1. เด็กชายจักรี   พิมพา
 
1. นางสาวอัมไพวรรณ   พรหมบังเกิด
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   พันธวงศ์
2. เด็กหญิงปุณณษา   นันทศักดิ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   สมหาญ
 
1. นางยุพา  คงดี
2. นางสาวณฐมน   พายุหิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยณัฐ   หมัดชูดชู
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สหัชปัญญากร
 
1. นางสาวมารีย๊ะ  กาซอ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนูรนัสฟู   สาเร๊ะ
 
1. นางสากีนา   ดอเลาะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัซมีย์   ยะโกะ
 
1. นางสาวจันทิรา   ศรีแสนตอ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสินีรัตน์   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวณฐมน   พายุหิน
2. นางสาวยุพา  คงดี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมะลิษา  อัศวสัย
2. นางสาวสุนิศา  แซ่จิ้ว
 
1. นางสาวณฐมน   พายุหิน
2. นางสาวจันทิรา   ศรีแสนตอ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ขุนทอง
2. เด็กชายสิทธิการย์   แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นางสาวจันทิรา   ศรีแสนตอ
2. นางสาวณฐมน   พายุหิน
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์  วิลัยรัตน์
2. นางสาวนฤสรณ์  ทันศรี
3. นางสาวนิตยา  กองการ
 
1. นายไอหยุ  หมัดชูดชู
2. นางจิตมยุรี  หมัดชูดชู
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ศรีจันทร์
2. เด็กชายอายุง   แซ่กอง
3. เด็กชายไพรัตน์   จีระพร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   สุขสังข์
2. นางสาวธัญชิตา   ตันสุริยวงศ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนูซีฟา   สะมูดิง
2. เด็กหญิงนูรีดา   บาเละ
3. เด็กหญิงอาซีเร๊าะห์  อภิบาลแบ
 
1. นางกุลวดี  ด่าโอะ
2. นางสาวคอรีเย๊าะ  อาบู
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานินทร์  ยะป่า
2. เด็กชายพัตศกรณ์  ลีลาอุดมวิทย์
3. เด็กชายอาทิตย์  แซ่กอง
 
1. นายธนาดุล  ขาวผ่องใส
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพาตอนียะห์   อภิบาลแบ
2. เด็กหญิงอารีนา   ดราซอ
3. เด็กหญิงอิบตีฮาม   มูอัลลิม
 
1. นางสาวซารีพ๊ะ   อับดุลกอเดร์