สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ธนูอินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล   จีนสมทรง
 
1. นางสาวจันทิรา   ศรีแสนตอ
2. นางสาววรรณา   ธนาวุฒิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ  แวนิ
2. เด็กหญิงพศิกา  ดาเสะ
3. เด็กหญิงรุสมีส์  ลาเต๊ะ
 
1. นางกุลวดี  ด่าโอะ
2. นางสาวแอนนี  โต๊ะเฉ่ง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ขุนทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพริน    แซ่ก๊ก
 
1. นายสุชาติ   แซ่ชั้น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก   ทันศรี
 
1. นายสุจิน   นิลวิสุทธิ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.5 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติเดช   ศิลาพักตร์
2. เด็กชายซาฮีรัน  มาหามะ
3. เด็กชายปวริช   สาและ
4. เด็กชายมะแอ  อาเด
5. เด็กชายอริฟาน   อาแว
6. เด็กชายอริสมัน   เจ๊ะแว
 
1. นายสุชาติ   แซ่ชั้น
2. นางสาวยุพา  คงดี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงซุปฮัน   มามะ
2. เด็กหญิงฟิรดาว   อุเซ็งมะแกะ
3. เด็กหญิงฮาลีซา มะเร๊ะ  มะเร๊ะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   สุขสังข์
2. นางสาวพัชรี   สิงห์ทอง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี   เลี่ยนกัตวา
2. เด็กชายเมธัส   หมัดชูดชู
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  เลขานุกิจ
 
1. นางสาวพัชรี   สิงห์ทอง
2. นางสาวธัญชิตา   ตันสุริยวงศ์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิตา   วงษ์บาง
 
1. นางสาวนาปีสะ   มะมิง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายซอลีฮีน   มะเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูเรียนี   อุมา
3. เด็กชายสอดีกีน   มะเต๊ะ
 
1. นางสาวนาปีสะ    มะมิง
2. นางสาวซอลีฮะ  กะเด็ง