สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงพรชนก  ไตรรัตนารัศมี
 
1. นางสาวอัมไพวรรณ   พรหมบังเกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงซูไรนี    ยามา
 
1. นางวรรณา   ธนาวุฒิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60.4 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมุมีนะห์   ยูโซ๊ะ
 
1. นางวรรณา   ธนาวุฒิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูอาวาตีฟ    หะยีมะดือ
2. เด็กหญิงนูรมี  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงศิริประภา   ชูมีทรัพย์
 
1. นางวรรณา   ธนาวุฒิ
2. นางสาวจันทิรา   ศรีแสนตอ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐริกา   วิไลรัตน์
 
1. นางสาวอารีฝะห์  สะแต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พันธวงศ์
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร  พรมแก้วพันธ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองราช
 
1. นางกุลวดี  ด่าโอะ
2. นางสาวมารีย๊ะ  กาซอ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพชรพล  ศุกรวรรณ
2. เด็กชายอูซามะห์  ยะโกะ
 
1. นางกุลวดี  ด่าโอะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65.87 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวรัญญา   ศรีสมปอง
2. เด็กชายสิงหา   แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นางกรรณิกา   ทองนาค
2. นางสาวอัมไพวรรณ   พรหมบังเกิด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงยุวดี   แซ่เจิง
 
1. นางสาวยุพา   คงดี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร   หวังสันติ
 
1. นางสาวแอนนี  โตะเฉ่ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 61.62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงซูกาวากิ๊ฟ   หะยีมะดือเระ
 
1. นางสาวแอนนี   โตะเฉ่ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   พันธวงศ์
 
1. นางสาวแอนนี  โตะเฉ่ง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  ทันศรี
2. เด็กหญิงนิตยา   กองการ
3. เด็กหญิงสุนิษา   แซ่จิ๋ว
 
1. นางสาวจันทิรา   ศรีแสนตอ
2. นางสาวณฐมน   พายุหิน