สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงเจริญ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ศิริวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุกรอดรู้
 
1. นางสมทิพย์  รัตนภูมิ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมแรง
 
1. นายกิตติ  ชิณวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  สุขสัย
 
1. นายกิตติ  ชิณวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกันฑ์อเนก  ช่างคำ
2. เด็กชายจิระเดช  เสรี
 
1. นางปิยะดา  ชูราช
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.7 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนกฏ  ส่งแสงรัตน์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วทอง
 
1. นางนูรีซัน  ยิมัน