สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงนินาตาซา  เมาะแล
 
1. นางพาธินี  ลิ่มสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูหาญ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุกดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงอรอนงค์  จันทร์ปลอด
 
1. นางพาธินี  ลิ่มสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สีเดะ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุกดำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71.93 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  แดงสุวรรณ
2. เด็กหญิงแพรวา  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุกดำ
2. นางสาวสุจิตรา  เจริญขวัญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนรารัตน์  เก่งสุวรรณ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  มลสุขราช
 
1. นายเกษียร  แก้วขอมดี
2. นางสาวจันทร์จิรา  สุกดำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนสูง) ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงปราณี  น่านโพธิ์ศรี
2. เด็กชายมะดารี  เจะโด
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  แดงดี
 
1. นางธนภรณ์  สุขชุม
2. นายสมนึก  ลิ่มสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โสดแก้ว
 
1. นายชนกนันท์  พะสุโร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฮาซัน  กามา
 
1. นายชนกนันท์  พะสุโร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนุรมัน  ตาเห
2. เด็กชายบัลลียันต์  ลาเตะ
3. เด็กชายอัสฮารี  ลาเตะ
4. เด็กชายอาตาลมีซี  อาแว
5. เด็กชายไฟซอล  มะนอ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุกดำ
2. นางมาศอุบล  ลิวิวัฒนกูล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74.7 เงิน 10 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  เชิญทอง
2. เด็กชายรอดา  สีเดะ
3. เด็กชายสุวรรณ  แดงสุข
 
1. นายเกษียร  แก้วขอมดี
2. นางมาศอุบล  ลิวิวัฒนกูล