สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงซูวานา  สามะ
2. เด็กหญิงนิอานูฮาห์  แวมะ
3. เด็กหญิงรุสนานี  วาแม
4. เด็กหญิงรุสนีดา  เจะหะ
5. เด็กหญิงอาซูรา  ดาโอะ
 
1. นางสาวโรสเมรี่  หะโมะ
2. นางสาวฮายาตี  กามา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฮาซัน  กามา
 
1. นายชนกนันท์  พะสุโร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  หล้าใจ
 
1. นายชนกนันท์  พะสุโร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มลสุขราช
 
1. นายชนกนันท์  พะสุโร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปินตา
2. เด็กหญิงปัทมี  เจะโด
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มลสุขราช
4. เด็กชายอิฮ์ซาน  ปูเต๊ะ
5. เด็กหญิงแวสุริยา  สีเดะ
6. เด็กชายแวอัลอัฟฟาน  แวสะแลแม
 
1. นายสมนึก  ลิ่มสุวรรณ
2. นางธนภรณ์  สุขชุม
3. นางสาวสาลินี  ทะนะอุด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายภาสกร  ภูผา
2. เด็กหญิงศิรดา  หนูหาญ
 
1. นายสิงหา  ขำเล็ก