สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มะนอ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สุกดำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนุชิต  สุขสีเสน
 
1. นางสาววันกรุทรง  กาซอ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 26 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดือราสอ
2. เด็กหญิงไซนัด  เจ๊ะนะ
 
1. นายมัฮมุ  กามา
2. นางสาวโรสเมรี่  หะโมะ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงดาฮูรา  สือแม
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สีเดะ
3. เด็กหญิงเดียวาตี  คารี
 
1. นางสาววันกรุทรง  กาซอ
2. นางสาวจันทร์จิรา  สุกดำ