สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 17 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนูรมี  สือเม๊าะ
 
1. นายวิรูญ  ศักดิ์สองเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซะ
 
1. นายวิรูญ  ศักดิ์สองเมือง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนัสรูดีน  บือแน
2. เด็กชายอิสฮัน  กาซอ
 
1. นางสาวซอปูรอ  สะลาแม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 23.98 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอานัส  ดาเล็ง
2. เด็กชายไฟรุซ  ดาอุแม
 
1. นางสาวมาวาตี  ยะโต๊ะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกูฮัสนี  กูโน
2. เด็กหญิงฟาราช  สมภักดิ์
 
1. นางสุกัญญา  หะยียูโซ๊ะ
2. นางสาวมาซีเตาะ  กอตา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงดารีญา  ซีนา
2. เด็กหญิงนูรผาน  ยะโตะ
3. เด็กหญิงนูรอีมาน  สือเมาะ
4. เด็กหญิงปนัดดา  เจ๊ะดือราแม
5. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สะมะแอ
6. เด็กหญิงยูวารี  สะแต
 
1. นางวิไลวรรณ  ด้วงเกื้อ
2. นายวิรูญ  ศักดิ์สองเมือง
3. นางสาวสุกัญญา  หะยียูโซ๊ะ