สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบาแตตูแง สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนัยนี   อันเต๊าะ
 
1. นางสาวอุสา  สาลัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงรุสริน  มาซอ
 
1. นางสาวอุสา  สาลัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงฮารีซะห์  ดาเดะ
 
1. นางสาวอุสา  สาลัง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 8 1. เด็กหญิงอิบตีซาม  โต๊ะลง
 
1. นางสาวอุสา  สาลัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.42 เงิน 6 1. เด็กชายฟาดีนัน  สาลัง
2. เด็กชายเพาซี  มะเร๊ะ
 
1. นายอิซไซดี   อะดำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.37 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอัลวา  ตาเย๊ะ
2. เด็กชายอัสรี  อาวัง
 
1. นางสาวอามีเนาะ  มามะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงต่วนฮาญาณีย์   มามะ
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดอซัน
3. เด็กหญิงฟาติน  บาซอ
4. เด็กหญิงฟิรดาว  ดือราพอ
5. เด็กหญิงอิสตินนา  ดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวนอรือมี  หะยีดอเล๊าะ
2. นางสาวสวรรอร  สามประดิษฐ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรฮัม  อาหวังกะจิ
2. เด็กชายอิรฟาน  คอแดะ
 
1. นางสาวเฮ็นดรู  การี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงต่วนฮาญาณีย์   มามะ
2. เด็กหญิงเดียนนา  ตือราพอ
 
1. นางสาวขอดีเยาะ  คอแดะ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฟาติน  บาซอ
2. เด็กหญิงอัฟนัน  ดาเด๊ะ
3. เด็กหญิงอิสตินณา  ดาโอ๊ะ
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  หะยีมะนุส
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65.14 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงรุสดา  คอแดะ
2. เด็กหญิงอานิส  แวมะมิง
 
1. นางสาวอามีเน๊าะ  กอตอ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซอฟฟาน  อาวัง
2. เด็กชายซุลกิฟลี  สาลัง
3. เด็กชายซูเฟียน  ยะโก๊ะ
 
1. นางสาวรอกีเย๊าะ  ดือราพอ
2. นางสาวมณภัสสรณ์  เสถียรบุตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟฟาน   ลาฮามะ
2. เด็กชายวิตรี  มะเร๊ะ
3. เด็กชายสะมะแอ  ดือราพอ
 
1. นางสาวรอกีเย๊าะ   ดือราพอ
2. นางสาวอามีเน๊าะ  กอตอ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยูวีตา  กุกัง
2. เด็กหญิงอิบตีซาม  โต๊ะลง
3. เด็กหญิงฮิลมีย์  ดาเดะ
 
1. นางสาวสวรรอร  สามประดิษฐ์
2. นางสาวนอรือมี  หะยีดอเล๊าะ