สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะเด็ง สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงณัชชา    ไสยศาสตร์
 
1. นางสาวสุไฮลา  วาเต๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสิรีธร   ศรีจันทร์บาล
 
1. นายเอกพงศ์   พรหมจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชฎา  แซ่ชั้น
 
1. นางสาวสุไฮลา  วาเต๊ะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายวงศธร  สกุลเจริญวงศ์
 
1. นางสาวสุไฮลา  วาเต๊ะ