สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะเด็ง สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงณัชชา    ไสยศาสตร์
 
1. นางสาวสุไฮลา  วาเต๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสิรีธร   ศรีจันทร์บาล
 
1. นายเอกพงศ์   พรหมจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายราเมศวร์  หละทิ้ง
 
1. นายเอกพงศ์   พรหมจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสิทธิชัย  มารมณ์
 
1. นางสาวมารีซาน  มือลี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 76.43 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ศุขเกษมศิริ
2. เด็กหญิงโกลัญญา  บุญญามณี
3. เด็กชายไกรวุฒิ  แซ่จง
 
1. นางสาวยีหาน  สาหาด
2. นางสาวนูรีซัน  ดือเร๊ะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 56.13 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงลลิตา  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายศุภณัฐ  ทักษกวิน
 
1. นายกิตติพงศ์  จิตตปาโล
2. นางสาวสรัญญา  แสงจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.4 เงิน 6 1. เด็กชายมงคล  แซ่อึ่ง
2. เด็กหญิงเจริญศรี  แซ่อึ่ง
 
1. นายกิตติพงศ์  จิตตปาโล
2. นางสาวสรัญญา  แสงจันทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชฎา  แซ่ชั้น
 
1. นางสาวสุไฮลา  วาเต๊ะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายวงศธร  สกุลเจริญวงศ์
 
1. นางสาวสุไฮลา  วาเต๊ะ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิษ   บุญญามณี
2. เด็กหญิงนภัสสร  รอดผล
3. เด็กชายพลกฤต  ลัญฉกวิน
4. เด็กชายภูบดินทร์  รอดผล
5. เด็กหญิงมลธกานต์  แซ่ท่อง
6. เด็กหญิงสุภาวิดา  แซ่ย่อง
 
1. นายพิเชษ  ไชยแสง
2. นางสาวยีหาน  สาหาด
3. นางสาวนูรีซัน  ดือเร๊ะ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายนราธิป  คงศรี
2. เด็กชายพงศกร  แซ่โฮ่
3. เด็กชายพลพล  แซ่โฮ่
 
1. นางสาวมารีซาน  มือลี
2. นายเอกพงศ์   พรหมจันทร์