สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเด็กหญิงร่อฟาอ์  ตอกอ
 
1. นายนิคม  หินลาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงซูไฮลา  ทาบาโร๊ะ
 
1. นางสาวขวัญนภา  บาฮา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงซีตีฮายาร์  สง่าบ้านโคก
 
1. นายนิคม  หินลาด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฮากีมีน  ตาบาซา
 
1. นายซัยอูมาร์  การี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอาลิฟ  หะวอ
 
1. นายซัยอูมาร์  การี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพงศ์ภัค  ตอกอ
2. เด็กหญิงรุสนาวตี  ฮาบิน
3. เด็กหญิงวันวิสา  ซาเระ
 
1. นางซารอมียะห์  บาฮะคีรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 49.25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัสตูรี  บาฮา
2. เด็กชายอัมรีย์  รือซะ
3. เด็กชายอารีฟีน  สมมารถ
 
1. นายอารุณชัย  ดาเด๊ะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฉันทพล  นุใจเหล็ก
2. เด็กชายเฟาซัน  รือซะ
 
1. นายอารุณชัย  ดาเด๊ะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 54.6 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนูรีฮัน  รือซะ
2. เด็กหญิงนูไอลา  บาฮา
3. เด็กหญิงปะสุดา  แซ่ลก
4. เด็กหญิงฟี่ดาว  อาบา
5. เด็กหญิงอนุสรณ์  มะดาเร๊ะ
 
1. นางมัรยัม  ยาโงะ
2. นางซารอมียะห์  บาฮะคีรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 58.7 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซีตีฮายาร์  สง่าบ้านโคก
 
1. นางสาววณิชชา  ดือราแม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนาดีฮาซาฟีกา  ลาเเซ
2. เด็กหญิงปุณภา   บาฮา
3. เด็กหญิงอัมพร  อาส่า
 
1. นางนวลอนงค์  บาฮา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไรนี  กาแม
2. เด็กหญิงนาเดีย  รอฮิม
3. เด็กหญิงสาพูรอ  ยูนุ๊
 
1. นางนวลอนงค์  บาฮา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี
 
1. นางสาวแววดาว  สุขส่ง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66.57 ทองแดง 19 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาร์ศาสตร์  ดูดิง
2. เด็กชายอนุรัตน์  มานุก
 
1. นางสาวแววดาว  สุขส่ง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74.2 เงิน 11 1. เด็กชายประวิทย์  อาส่า
2. เด็กชายพงศ์ภัค  ตอกอ
3. เด็กชายฮากีมีน  ตาบาซา
 
1. นายถาวร  รักชูชื่น
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปาร์ตี้  มูซอ
2. เด็กชายศุภกิจ  หาหมีน
3. เด็กชายอาลิฟ  หะวอ
 
1. นายถาวร  รักชูชื่น
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  หวันละโส๊ะ
2. เด็กหญิงพานิดา  อาบา
3. เด็กหญิงฮานีซะ  ดารามอ
 
1. นางยุธิยา  แซ่ลิ่ม
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายซากีรีน  สาและ
2. เด็กหญิงนิสริน  ตอกอ
3. เด็กหญิงโซเฟีย  อาโกะหิเล
 
1. นางมัทนา  จันทร์วิจิตร
2. นายธีระพงษ์  สุขส่ง
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงซอฟวานี  มูเซะ
2. เด็กหญิงฟิตเตราะห์  ตาเซะ
3. เด็กหญิงแอนนีต้า  มะดาเร๊ะ
 
1. นางสาวนนพร  บัวศรี
2. นางมัทนา  จันทร์วิจิตร