สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีนคร สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณชนก  ศรีระวรณ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  รัตนเมศ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรพรรณ  หนูพรหม
 
1. นายเอกพจน์  นพรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  ไตรสุวรรณ
 
1. นางอรนุช  อมรชาติ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69.43 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ชูทอง
2. เด็กหญิงอาภาภัทร  ไตรสุวรรณ
 
1. นางอรนุช  อมรชาติ