สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีนคร สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ช่วยชู
 
1. นางสาวธนวรรณ  รัตนเมศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณชนก  ศรีระวรณ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  รัตนเมศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงถลัชนันห์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ไตรสุวรรณ
 
1. นายเอกพจน์  นพรัตน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แพทยา
2. เด็กหญิงพรนภา  กองผล
 
1. นางอรนุช  อมรชาติ
2. นางสาวธนวรรณ  รัตนเมศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรพรรณ  หนูพรหม
 
1. นายเอกพจน์  นพรัตน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  ไตรสุวรรณ
 
1. นางอรนุช  อมรชาติ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญศิริ  หมื่นวรดี
2. เด็กหญิงภัทราพร  เฉ้งเหา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดอกงาม
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  หนูพรหม
6. เด็กหญิงอันทิตา  จำปาแก้ว
 
1. นายเอกพจน์  นพรัตน์
2. นางอรนุช  อมรชาติ
3. นางสาวธนวรรณ  รัตนเมศ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 69.43 ทองแดง 14 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ชูทอง
2. เด็กหญิงอาภาภัทร  ไตรสุวรรณ
 
1. นางอรนุช  อมรชาติ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายชนกันต์  ธนูสาย
2. เด็กชายศิลปิน  แขกพงศ์
3. เด็กชายสรยุทธ   คงช่วย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ไตรสุวรรณ
2. นางสาวพัทติยา  มณีสงฆ์