สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหร สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงนูรซูฮาดา  ยานยา
 
1. นางอายีซ๊ะ  ยะดารอ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 83.33 ทอง 4 1. เด็กชายฟุรกอน  อาลีมามะ
2. เด็กชายอัรฟาน  สามะอาลี
 
1. นางสาวอามีเน๊าะ  เจ๊ะเต๊ะ
2. นายแวสะแอ  เตาะสาตู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฮุสณา  ยานยา
 
1. นางสาวกามีลา  สุเร็ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงฟาตีมะห์  ตาเห
 
1. นางพรรษศิริ  ทองคำอยู่
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอับดุลเลาะ  ดอลี
2. เด็กชายอิลฮัม  ขาวแท้
 
1. นางสาวรุสลัยดาร์  หะยะ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซาการียา  สาเมาะ
2. เด็กชายดานียาล  เจะแมง
3. เด็กหญิงนาดียะห์  อุมา
4. เด็กหญิงนิสุวรรณี  เตาะสาตู
5. เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะมะ
6. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มูฮิ
7. เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมเซาะห์  มะแร
8. เด็กชายอัฟนาน  ตาเละ
9. เด็กหญิงอัสมะ  อาแว
10. เด็กหญิงอิบตีซาม  หะยะ
 
1. นางเพ็ญพันธุ์  คงสาม
2. นางพรรษศิริ  ทองคำอยู่
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูรีนา  โต๊ะโมง
2. เด็กหญิงนัซมี  มะแตหะ
3. เด็กชายนาวาวี  สะดอ
4. เด็กหญิงนิอามาล  ยิมัน
5. เด็กชายบัดดือรอน  มามะแตหะ
6. เด็กหญิงอัสมะห์  ตาเห
 
1. นายรัชพล  แซ่ไหว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูวารี  ดาราเซะ
2. เด็กหญิงฟาดีละห์  เจ๊ะหะ
3. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สาเมาะ
4. เด็กหญิงมัสวานี  บาเห็ม
5. เด็กหญิงมูณีเราะห์  ยานยา
6. เด็กหญิงอิลฮัม  เจ๊ะหะ
 
1. นางอุมาวดี  คงที่
2. นายอับดุลเราะมาน  ขาวแท้
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซาวาตี  เปาะลี
2. เด็กหญิงนูรมา  เฮาะเด็ง
3. เด็กหญิงนูรมี  สาเมาะ
4. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สามะ
5. เด็กหญิงอาฟียะห์  แวอุเซ็ง
6. เด็กหญิงฮุสนา  สะเต๊าะ
 
1. นางสาวหอมหวล  ถาวรเศษ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตาซา  สามะ
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  ตาเห
3. เด็กหญิงอิฟตีซัน  มามะแตหะ
 
1. นายอับดุลเราะมาน  ขาวแท้
2. นายอานัน  สาและ