สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กอและ
 
1. นางสาวอารุณี  หะยีตาเย๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัสมี  มะดอเลาะ
2. เด็กหญิงซูไรยา  หะยะ
 
1. นางมัสนา  มะลี
2. นางมัสนา  มะลี
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.1 เงิน 5 1. เด็กชายปุตรอสุหลง  บูงา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนูร   มะเซ็ง
3. เด็กชายอับดุลการีม  สาและ
 
1. นางสาลิณี  ลาเตะ
2. นางสาวซะห์นนท์  หะยีเลาะ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซารีฟะห์  ดือเร๊ะ
2. เด็กหญิงนาปีซะห์  กาซอ
3. เด็กหญิงนาเดีย  มะสะดี
4. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สาและ
5. เด็กหญิงอิมตีนาม  เปาะโก๊ะ
 
1. นายรุสดี  เจ๊ะเละ
2. นางสาวอานีต้า  หะยีหะมะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการเกด  สาและ
2. เด็กชายซอบารียะห์  ตำลอ
3. เด็กชายซัลมาน  ซาแม
4. เด็กหญิงนูรุลอาซีกีน  บินยา
5. เด็กชายฟิตรี  สะแปะอิง
6. เด็กหญิงมุสลีมะห์  เกะรา
7. เด็กชายมูซัมมิล  ตุสาตู
8. เด็กชายริดวาน  จูเลาะ
9. เด็กชายอัลอัสรี  เปาะจิ
10. เด็กชายอาตีฟ  บิลและ
 
1. นางสาวมูนีเราะห์  มะมิง
2. นางวนิดา  มะดีเยาะ
3. นางนูรมา  เวชประสิทธิ์
4. นางรอหะนิง  อุสมันบาฮา
5. นางสาลิณี  ลาเตะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนสูง) ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  เจ๊ะอาแซ
2. เด็กชายอาฟันดี  หะยีเซ็ง
3. เด็กชายอิลฟาน  มะเด็ง
 
1. นายประทีป  ยีรามัน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงรอยฮาน  ตุสาตู
 
1. นางสาวซุไลดา  หะยีดอเลาะ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสอบารียะห์  กาแซ
2. เด็กหญิงอมานีนา  แวเต๊ะ
3. เด็กหญิงเพชรดาว  เจ๊ะนะ
 
1. นายสุปรีชา  ดือเร๊ะ
2. นางบัดรียะห์  ดือเร๊ะ