สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงฟาตีมาร์  ดาวาส
 
1. นางณัฏฐกัญญา  คำแหง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอามีร่า  หะยะ
 
1. นางสาวรัตนาพร  ชูเกื้อ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงฟาดีละห์  ยาโกะ
 
1. นางสาวซะห์นนท์  หะยีเลาะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฟัสลีนา  อาแว
 
1. นางมัสนา  มะลี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กอและ
 
1. นางสาวอารุณี  หะยีตาเย๊ะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัสมี  มะดอเลาะ
2. เด็กหญิงซูไรยา  หะยะ
 
1. นางมัสนา  มะลี
2. นางมัสนา  มะลี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายมะรอมีย์  ลือโด
 
1. นางสาวดารณี  สะมะแอ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะ  เจ๊ะยะ
 
1. นางสาวซูฮาดา  เจ๊ะสะแม
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฆูซัยฟะห์  สาเมาะ
2. เด็กหญิงซูไรดา  เกะรา
3. เด็กหญิงซูไฮนี  กาโฮง
 
1. นางสาวดารณี  สะมะแอ
2. นางสาวสุวารินทร์  โทบุรี
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.1 เงิน 5 1. เด็กชายปุตรอสุหลง  บูงา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนูร   มะเซ็ง
3. เด็กชายอับดุลการีม  สาและ
 
1. นางสาลิณี  ลาเตะ
2. นางสาวซะห์นนท์  หะยีเลาะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายบูคอรี  กูรู
2. เด็กชายมัรวาน  เปาะมะ
 
1. นางสาวซูมัยยะห์  โตะตาหยง
2. นางสาวซูฮาดา  เจ๊ะสะแม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายใพศอล  สมาแอ
 
1. นางสาวดารณี  สะมะแอ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายฮานาฟี  เปาะโก๊ะ
 
1. นางสาวซูมัยยะห์  โตะตาหยง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงซักคอรอซมซี  ฮามะ
2. เด็กหญิงนาอีละห์  บือซา
3. เด็กหญิงรุสนานี  สาและ
 
1. นางสาวซอบารียะ  มามุ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชารีฟ  หาเด
2. เด็กหญิงนุรนาเดีย  สาและ
3. เด็กหญิงอาตีกะฮ์  จะจ้า
 
1. นางนูรมา  เวชประสิทธิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรอบาฎอน  บิลและ
2. เด็กชายอัมรี  สาแลบิง
 
1. นางสาวซอบารียะ  มามุ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายซานูซี  เจะโน
2. เด็กชายอิมรอน  ยามา
 
1. นางนูรมา  เวชประสิทธิ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมูฮำหมัดซอฟี  เจะอาลี
2. เด็กชายอนัส  กูวิง
 
1. นางสาวซอบารียะ  มามุ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 21.31 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายมูฮัมมัด  หะแวบือซา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดมัสวี  ลือบาน๊ะ
 
1. นางสาวซอบารียะ  มามุ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซารีฟะห์  ดือเร๊ะ
2. เด็กหญิงนาปีซะห์  กาซอ
3. เด็กหญิงนาเดีย  มะสะดี
4. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สาและ
5. เด็กหญิงอิมตีนาม  เปาะโก๊ะ
 
1. นายรุสดี  เจ๊ะเละ
2. นางสาวอานีต้า  หะยีหะมะ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงซูฮัยรา  ลือโด
2. เด็กหญิงนิรฟาติน  หะยีแวนิ
3. เด็กหญิงบุญลักษณ์  ตุสาตู
4. เด็กหญิงอายนา  สาแม
5. เด็กหญิงโซเฟีย  มาหะมะ
 
1. นายอิสมาแอล  กอและ
2. นางฮาบีบ๊ะห์  บูงา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 58.8 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูฮัยดา  หะยีเซ็ง
2. เด็กหญิงนัสริน  ซูละ
3. เด็กหญิงนุรดีนา  มะหะมะนอ
4. เด็กหญิงนุสริน  สาแม
5. เด็กหญิงปุตรีสานียะ  บูงา
 
1. นางฮาบีบ๊ะห์  บูงา
2. นางวนิดา  มะดีเยาะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัสรียา  สรรพมรรค
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยาโก๊ะ
3. เด็กหญิงรุสมี  แยแล
4. เด็กชายอับดุลฮากีม  กูบูละ
5. เด็กหญิงอัสมา  ลีเปง
 
1. นางฮาบีบ๊ะห์  บูงา
2. นางสาลิณี  ลาเตะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 73.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการเกด  สาและ
2. เด็กชายซอบารียะห์  ตำลอ
3. เด็กชายซัลมาน  ซาแม
4. เด็กหญิงนูรุลอาซีกีน  บินยา
5. เด็กชายฟิตรี  สะแปะอิง
6. เด็กหญิงมุสลีมะห์  เกะรา
7. เด็กชายมูซัมมิล  ตุสาตู
8. เด็กชายริดวาน  จูเลาะ
9. เด็กชายอัลอัสรี  เปาะจิ
10. เด็กชายอาตีฟ  บิลและ
 
1. นางสาวมูนีเราะห์  มะมิง
2. นางวนิดา  มะดีเยาะ
3. นางนูรมา  เวชประสิทธิ์
4. นางรอหะนิง  อุสมันบาฮา
5. นางสาลิณี  ลาเตะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนาเดีย  มะลี
 
1. นางสาลิณี  ลาเตะ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนูรฮูดา  สาและ
 
1. นางสาวมูนีเราะห์  มะมิง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงซำซียะห์  มะแซ
2. เด็กหญิงนุรอาซียัน  ยะโก๊ะ
 
1. นายกิตติ  ส่องรส
2. นายพนัส  ศิริสุวรรณ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาซูวา  เจะเยาะ
 
1. นางสาวอัสหม๊ะ  ยีรามัน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุไรยา  หะยีนิเงาะ
 
1. นางอุษา  ช่วยชู
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฮายาตี  ดอกา
 
1. นางสาวอัสหม๊ะ  ยีรามัน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสารีปะห์  สะอุ
 
1. นางอุษา  ช่วยชู
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงซารีนา  อาแว
2. เด็กหญิงณัสรินทร์  สาอุ
 
1. นางสาวอัสหม๊ะ  ยีรามัน
2. นายประทีป  ยีรามัน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฟักรุดดีน  บูงา
2. เด็กหญิงอาตีกะห์  สาและ
 
1. นางชัญญานุช  เกื้อรักษ์
2. นางอุษา  ช่วยชู
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนต่ำ) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงซีตีนูร์อูนัยซะฮ์  บูงา
2. เด็กหญิงนูรุลซาฟีกา  บินยา
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสมาวีย์  ซาแม
 
1. นางสาวอัสหม๊ะ  ยึรามัน
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนสูง) ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวุฒิชัย  เจ๊ะอาแซ
2. เด็กชายอาฟันดี  หะยีเซ็ง
3. เด็กชายอิลฟาน  มะเด็ง
 
1. นายประทีป  ยีรามัน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 49.75 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายมุสตาดี  หะยะ
 
1. นางสาวสาลิณี  ลาเตะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงรอยฮาน  ตุสาตู
 
1. นางสาวซุไลดา  หะยีดอเลาะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายริดวาน  จูเลาะ
 
1. นางนูรมา  เวชประสิทธิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรอญฮาน  ตูสาตู
 
1. นางซุไลดา  หะยีดอเลาะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัฟรอ  สาแม
 
1. นางสาลิณี  ลาเตะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนุรฮาฟีซา  กอและ
 
1. นางสาวซุไลดา  หะยีดอเลาะ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายริดวาน  จูเลาะ
 
1. นางนูรมา  เวชประสิทธิ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวากีซา  ใจเย็น
 
1. นางสาวซะห์นนท์  หะยีเลาะ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายนินัสรี  มะลี
2. เด็กชายนิอะห์นัฟ  เจ๊ะอาลี
3. เด็กชายบุรฮาน  แวกาจิ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีมีน  คาหาลี
5. เด็กชายรุสลัน  ดอเลาะ
6. เด็กชายฮูด  เจะโด
 
1. นายกิตติ  ส่องรส
2. นายพนัส  ศิริสุวรรณ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิวารี  เงาะตาลี
2. เด็กหญิงตัสนีม  ดาวาส
3. เด็กหญิงนัสริน  เปาะปิ
4. เด็กหญิงนุรรอยฮาน  หะยีมาซะ
5. เด็กหญิงนูรยานี  อาแว
6. เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บินยา
7. เด็กหญิงรุวัยดา  ยะโก๊ะ
8. เด็กหญิงลาตีฟะห์  ดาหะมะ
9. เด็กหญิงอิบตีซาม  ซาแม
10. เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดาวาส
 
1. นางสาวอัสหม๊ะ  ยีรามัน
2. นายพนัส  ศิริสุวรรณ
3. นายอิสมัน  มะดีเยาะ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดียาณา  อาแว
2. เด็กหญิงนุรซากีรีน  โตะลู
3. เด็กหญิงฮาบีบะฮ์  ลาเตะ
 
1. นางรอหะนิง  อุสมันบาฮา
2. นางสาวซะห์นนท์  หะยีเลาะ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัซรูดีน  ซูละ
2. เด็กชายอับดุลอานัษ  ดอแตะ
3. เด็กชายอัสฟาล  สาและ
 
1. นายสุปรีชา  ดือเร๊ะ
2. นางบัดรียะห์  ดือเร๊ะ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสอบารียะห์  กาแซ
2. เด็กหญิงอมานีนา  แวเต๊ะ
3. เด็กหญิงเพชรดาว  เจ๊ะนะ
 
1. นายสุปรีชา  ดือเร๊ะ
2. นางบัดรียะห์  ดือเร๊ะ
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสอบารียะห์  กาแซ
2. เด็กหญิงอมานีนา  แวเต๊ะ
3. เด็กหญิงเพชรดาว  เจ๊ะนะ
 
1. นายสุปรีชา  ดือเร๊ะ
2. นางบัดรียะห์  ดือเร๊ะ
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนัสรีน  สมาแอ
2. เด็กหญิงนุรรีสา  สาและ
3. เด็กหญิงอาซียะห์  ยาโกะ
 
1. นางสาวดารณี  สะมะแอ
2. นางสาวอาอีดะห์  สะมะแอ
 
51 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนูรฮารีชา  กาแสง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอามาน  ยาโกะ
3. เด็กหญิงอิลฮัม  กูเต๊ะ
 
1. นางสาวอังคณา  ดาวาส
2. นางเซาด๊ะห์  ตาเดอิน
 
52 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงซีตีอัสมะ  สาและ
2. เด็กหญิงฟาซียะห์  ยาโกะ
3. เด็กหญิงอัสมะ  เจ๊ะมิง
 
1. นางนิดัมเร๊าะ  บาดา
2. นางเซาด๊ะห์  ตาเดอิน