สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงริฟฮาน  เจ๊ะโช๊ะ
 
1. นางสาวอิรฮัม  ดอเลาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายยุสรอน  เป๊าะซา
 
1. นางสาวนิสิตา  นารีหวานดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาอีเซาะห์   แวหะยี
 
1. นางสาวอลิษา   ประเสริฐดำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอารีนา  มะกูวิง
 
1. นางสาวนิสิตา  นารีหวานดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงอนิสรา  ลือบานะ
 
1. นางสาวอลิษา   ประเสริฐดำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  จะแตะ
 
1. นางสาวฐิตาภา  ณ รังษี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงโนรีมาลย์  มะลี
 
1. นางสาวนิสิตา  นารีหวานดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนูรฟาติล  ลาเตะ
 
1. นางจินดารัตน์  แก้วสุวรรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา   นวาระพนม
2. เด็กหญิงนัจมีย์   ตือเระ
3. เด็กหญิงอารีณีย์   อาแวกือจิ
 
1. นางนุชรี   ศิริสุวรรณ
2. นางสาวนูรีซา  เจ๊ะดาแม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงซูวัยบ๊ะห์  ยานยา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  แซ่เลี่ยง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  เด็ง
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  สาแล๊ะ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงซาวานีย์  ตาฮา
2. เด็กหญิงนูรีฮา  ยาแม
3. เด็กหญิงฮีดายะห์   เจะนิ
 
1. นางสาวปาตีเมาะ   สาแล๊ะ
2. นางสาวกัญญา   บิลหมาด
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวซีตีฮายาร์   ดอเลาะแม
2. นางสาวนิอัสรีนา   ลุมุ๊
3. นางสาวนูรมูนา   เจะแห
 
1. นางวรดา   โกไศยกานนท์
2. นางสาวฟาเต็น   อูบี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูตานา   เดเบาะ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไซนูดิน   หะยีหะซา
3. เด็กหญิงสูวัยบะห์   มีนา
 
1. นางสาวกัญญา  บิลหมาด
2. นางสาวปาตีเมาะ  สาแล๊ะ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.25 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตาซา   เจะหนิ
2. เด็กชายอากีมี   เตาะสาตุ
3. เด็กหญิงฮายาตี   เจ๊ะอุเซ็ง
 
1. นายมะยูกี   บือโต
2. นางสาวนูรีฮา  ดือเร๊ะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุสมี   กุลทวี
2. นายไชยภัทร   เพชรขาว
 
1. นางวรดา   โกไศยกานนท์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอานัส  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายอุสมัน  สามะอาลี
 
1. นางสาวสุวภัทร  สุวรรณ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.42 เงิน 6 1. เด็กชายกอเซ็ม   สูแว
2. เด็กชายอิสมาแอ   เบ็ญอามีน
 
1. นางสาวมารีแย   ลือโมะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรีดูวัน   แลคอ
2. เด็กชายสมมาตร   แลมีซอ
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  สาแล๊ะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยูเบต   เจ๊ะมิง
2. เด็กชายอนิรุจน์  เต๊ะซา
 
1. นางวรดา   โกไศยกานนท์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนิรุจน์  เต๊ะซา
2. เด็กชายอันวา   ตาเยะ
 
1. นางวรดา   โกไศยกานนท์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัสวา  มะกูวิง
 
1. นางสาวอภิรดี  สร้อยระยับ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 31 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนุรอาซีกีม  เจ๊ะแต
2. เด็กชายมัดดี   กะลูแป
 
1. นางรอฎียะห์   มะเซ็ง
2. นายฮารีส   เลาะแมหามะ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายซาวฟี  หะยีมะลี
 
1. นายมะรีสัน  บาดา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนาเดียร์  อีแมรอดิง
 
1. นายอันวาร์   ซียง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 11 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงฟาซานา  ดอฮอ
 
1. นางสาวนูรีฮะห์  ปาแว
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนูรฟุดลาย์  มะเซ็ง
 
1. นายอันวาร์  ซียง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 -    
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฟัยรุซ   สิเดะ
 
1. นางสาวนูรีซา   เจ๊ะดาแม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายฟะห์มีย์  ดาโอ๊ะ
2. เด็กชายสุไลมาน  ดีซะเอ๊ะ
 
1. นางสาวซออีมะห์  บินยูโซะ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนัสรีน  เจ๊ะโซีะ
2. เด็กหญิงมัสอาร์ยู  วาเงาะ
 
1. นายฮารีส   เลาะแมหามะ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรฮาตีนีย์   ซียง
2. เด็กหญิงนูรูอัสมา   มามะ
 
1. นางสาวสะกูรา   เปะอะรอนิง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอิบรอเฮ็ง   เจ๊ะอาแซ
 
1. นางสาวนูรีซา   เจ๊ะดาแม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนต่ำ) ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงการ์ตีนี  ตือบิงหม๊ะ
2. เด็กหญิงซอฟียะห์  เจะเต๊ะ
3. เด็กหญิงอัมมี  ดาโต๊ะ
 
1. นายบายฮะกี  โต๊ะลง
2. นางสิรินภา  วุ่นชุม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนสูง) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมล   กีละ
2. เด็กหญิงนูรมา   กาซอ
3. เด็กหญิงนูร์เดียนา   ดาดี
 
1. นายอันวาร์   ซียง
2. นายฮารีส   เลาะแมหามะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน   เจะและ
 
1. นางจิรารัตน์   อินมณเทียร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 48.75 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนูรฟาซีรา   แวอูเซ็ง
 
1. นางจิรารัตน์   อินมณเทียร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวนูรีซา   เจ๊ะดาแม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน   เจะและ
 
1. นางจิรารัตน์   อินมณเทียร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัฟฟาน   วานิ
 
1. นางสาวนูรีซา   เจ๊ะดาแม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนูรฟาซีรา   แวอูเซ็ง
 
1. นางจิรารัตน์   อินมณเทียร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาริสา   ลาเกาะ
 
1. นางสาวเสาวภา   บาฮา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายซูเฟียน   ดอเลาะ
 
1. นางสาวนัสรี   ไชยมิกัน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 56.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกุลวานีย์   บาโระสะนอ
 
1. นางสาวฟาเต็น   อูบี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมูหัมหมัด   หะยีดามะ
 
1. นางสาวเสาวภา   บาฮา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนูรไอนี   กือเด๊าะ
 
1. นายชัยรัตน์   พิมพ์สิงห์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาดา   นวาระพนม
 
1. นางสาวนูรีซา   เจ๊ะดาแม
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรีฟา   กระโด
2. เด็กชายมูฮัมหมัด  สาและ
 
1. นางนุชรี   ศิริสุวรรณ
2. นางจินดารัตน์  แก้วสุวรรณ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนารีมะห์   ออแนะ
2. เด็กหญิงนูรีซัน   เจ๊ะอูเซ็ง
3. เด็กหญิงอารีนา   สาหะ
 
1. นางสาวกูซารีลา   ต่วนจอหลง
2. นางสาวสะกูรา   เปะอะรอนิง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนายูวา  สาและ
2. เด็กหญิงนูรูลวาตี  ดีเน็ง
 
1. นางจินดารัตน์  แก้วสุวรรณ์
2. นายมะรีสัน  บาดา
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตูแวฮูไลมาน   นิหลง
2. เด็กชายสูไฮมี   ลือบาน๊ะ
 
1. นายมะรีสัน  บาดา
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดยุฟรี   วอซา
2. นายยูโซ๊ะ   สะมาแอ
 
1. นายอันวาร์   ซียง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนัซ   ละสุสามา
2. เด็กชายอาทิตย์   กูนา
 
1. นายมะรีสัน   บาดา
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซัลไลลา   เจ๊ะอาแซ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนาวี  หะยะ
 
1. นายมะรีสัน  บาดา
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 -    
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูฟีนา   กาโฮง
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี   ยูกง
 
1. นางสาวเสาวภา   บาฮา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67.29 ทองแดง 18 1. เด็กชายซูเบร   แวอูเซ็ง
2. เด็กชายอารอฟัต   นาแว
 
1. นางสาวสาพูรอ   ปาแว
2. นายอารง  เดเบาะ
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซีตีรุสนาณี   เจ๊ะเหาะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   สามะอาลี
3. เด็กหญิงรอกีเย๊าะ   คาเดร์
 
1. นางสาวพรทิพย์   แวงวรรณ
2. นางสาววิไลวรรณ   แซ่เลี่ยง
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงต่วนนูรียะห์  ตะมาแง
2. เด็กหญิงฟิรดาว  มามะ
3. เด็กหญิงอาวาตีฟ  อาบูดี
 
1. นางนุชรี   ศิริสุวรรณ
2. นางสาวพรทิพย์   แวงวรรณ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรีฟา   สะหะ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   สะหะ
3. เด็กชายฮาซัน   แวสะมะแอ
 
1. นางสาวสาพูรอ   ปาแว
2. นายอารง   เดเบาะ
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงต่วนรูวัยดา   กาแลกาเยาะ
2. เด็กหญิงนัจญมีย์   หะยีมามุ
3. เด็กหญิงรุสนียะห์   แลมีซอ
 
1. นางปารีด้า   กามา
2. นางสาวรออัยนี   ซาและ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงซูรยานี   ดอเลาะ
2. เด็กหญิงฟาดีละห์   เจะเต๊ะ
3. เด็กหญิงอาอีเซาะห์   เจ๊ะแต
 
1. นางสาวต่วนอัยนุงค์   นิฮะ
2. นางสาวพาอีซะห์   เจ๊ะน๊ะ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซัลวาณี  ดอราซอ
2. เด็กหญิงนูรไอนี  บือโต
3. เด็กหญิงอามีนี  สอนฮุง
 
1. นางเจ๊ะแอเสาะ  กาโฮง
2. นางสาวรอฎียะห์  มะเซ็ง
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิฟิรดาวส์   เจะเก๊ะ
2. เด็กหญิงอารีนา   อาบู
3. เด็กหญิงฮัสลีนา   เจะหลง
 
1. นางปารีด้า   กามา
2. นางสาวต่วนอัยนุงค์   นิฮะ
 
66 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานัส  บากอซง
2. เด็กหญิงอิคลาส  อาแว
3. เด็กหญิงแวอัยเซาะ  แวสุหลง
 
1. นางสาวปัทตมา  ปานดำ
2. นางสาวรุ่งทิวา  วิบูลพันธ์
 
67 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุูรณาอีมี่ย์  อายี
2. เด็กหญิงมุรณี  สาเมาะ
3. เด็กหญิงยูวัยรียะห์  ลอเด็ง
 
1. นางวิลาวัณย์  ทองขวัญสุข
2. นางชลิดา  สุทธิพันธ์