สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนรัมย์
 
1. นางสาวกุลนิษฐ์  ปิ่นเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนูรียะห์  อาแว
 
1. นางสาวรอฮานา  แดมอ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายพีรวุฒิ  โสเสมอ
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรูฮานี  บอซู
 
1. นางสาวซูบัยดะห์  โต๊ะมิง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายพีรวุฒิ  โสเสมอ
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักษาพล
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์