สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสาธิตา  จอง
 
1. นายสุรักษ์  ฉีกเสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 54.25 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทนาม
 
1. นางสาวกุลนิษฐ์  ปิ่นเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรูฮานี  บอซู
2. เด็กหญิงวันวิสา  สว่าง
3. เด็กหญิงฮัซวานี  ดอเลาะ
 
1. นางสาวรอฮานา  แดมอ
2. นางสาวกุลนิษฐ์  ปิ่นเพชร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอัซมี่  แซเห็ง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  นิมิตอังกูร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนพล  สังข์ทอง
 
1. นายสุรักษ์  ฉีดเสน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมูฮัมมัดรอซีกี  บิง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  นิมิตอังกูร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอมรเทพ  ทิพย์สุขขุม
 
1. นายสุรักษ์  ฉีดเสน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวิทย์  อนุสรณ์ประเสริฐ
2. เด็กชายรอมฎอน  วาเน๊าะ
3. เด็กชายสัญชาติ  แซ่พ่าน
 
1. นายสุรักษ์  ฉีดเสน
2. นางสาวซูบัยดะห์  โต๊ะมิง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนริศรา  แถลงศรี
2. เด็กหญิงสุธิษา  สมุจจัยมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  ลีเม๊าะ
2. นายดุลลา  ประเสริฐดำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพีรวุฒิ  โสเสมอ
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักษาพล
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์