สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนรัมย์
 
1. นางสาวกุลนิษฐ์  ปิ่นเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนูรียะห์  อาแว
 
1. นางสาวรอฮานา  แดมอ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสาธิตา  จอง
 
1. นายสุรักษ์  ฉีกเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 54.25 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทนาม
 
1. นางสาวกุลนิษฐ์  ปิ่นเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงอภิชญา  อัครภูรี
 
1. นางสาวรอฮานา  แดมอ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรูฮานี  บอซู
2. เด็กหญิงวันวิสา  สว่าง
3. เด็กหญิงฮัซวานี  ดอเลาะ
 
1. นางสาวรอฮานา  แดมอ
2. นางสาวกุลนิษฐ์  ปิ่นเพชร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 9 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอัซมี่  แซเห็ง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  นิมิตอังกูร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนพล  สังข์ทอง
 
1. นายสุรักษ์  ฉีดเสน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมูฮัมมัดรอซีกี  บิง
 
1. นางเดือนเพ็ญ  นิมิตอังกูร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอมรเทพ  ทิพย์สุขขุม
 
1. นายสุรักษ์  ฉีดเสน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวิทย์  อนุสรณ์ประเสริฐ
2. เด็กชายรอมฎอน  วาเน๊าะ
3. เด็กชายสัญชาติ  แซ่พ่าน
 
1. นายสุรักษ์  ฉีดเสน
2. นางสาวซูบัยดะห์  โต๊ะมิง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนริศรา  แถลงศรี
2. เด็กหญิงสุธิษา  สมุจจัยมณี
 
1. นายสุรศักดิ์  ลีเม๊าะ
2. นายดุลลา  ประเสริฐดำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายไกรวิทย์  มามะ
 
1. นายดุลลา  ประเสริฐดำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงปัทมา  ดอเลาะ
 
1. นายดุลลา  ประเสริฐดำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.25 ทองแดง 5 1. เด็กชายพีรวุฒิ  โสเสมอ
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงอภิชญา  อัครภูรี
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพีรวุฒิ  โสเสมอ
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักษาพล
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66.62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงรูฮานี  บอซู
 
1. นางสาวซูบัยดะห์  โต๊ะมิง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายพีรวุฒิ  โสเสมอ
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักษาพล
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ลี
2. เด็กชายพีรวุฒิ  โสเสมอ
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รักษาพล
 
1. นางสาวณภัค  มณีวรรณ์
2. นางมาลี  สาลัง
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายฟิตรี  ดีสะเอะ
2. เด็กชายอาบีดีน  อาแว
3. เด็กชายอาแพนดี่  โต๊ะบาโงย
 
1. นางสุพัตรา  บุญประกอบ
2. นางสาวอัยดะห์  มูเด็ง
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงฟิรดาว  มะหะมะ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ส่งศรี
3. เด็กหญิงอารีนี  กาซอ
 
1. นางสาวอัยดะห์  มูเด็ง
2. นางสุพัตรา  บุญประกอบ