สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   ทองบุตร
 
1. นางภนิดา   มหากริช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานระพี   คงขาว
 
1. นางสาวจรรยา  สำเร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรวัลลิ์   มากอ้น
 
1. นางขนิษฐา  วงศ์พิพัฒน์กุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเมขลา   ม๊ะดาฮู
 
1. นางสุขศิริ   ทักษกวิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาซีซี  อาวัง
2. เด็กหญิงอานิส  ตอแลมา
 
1. นางสาวจรรยา  สำเร
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยะมะกา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศธร  จรัสวิโรจน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ   สว่างรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ทองมี
2. เด็กหญิงภาสินี  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงอามาล  อาจณรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  เลี้ยงพันธุ์สกุล
2. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ลิ่มสกุล
2. เด็กชายนิภาส  มงคลรัตนมณี
3. เด็กหญิงอาฟีนี   จะปะกิยา
 
1. นางสาวทิพวรรณ   สว่างรัตน์
2. นางนฤมล   เบ็ญญามา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธร  ทองขวัญสุข
2. เด็กชายนิพพิชฌน์  พรรณภักดี
3. เด็กชายวงศธร  จรัสวิโรจน์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว
2. นางสาวยูไฮนี  บากา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ตีรนนท์โชค
2. เด็กชายธาวิน  อุทิศานนท์
 
1. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรฟาติน  มามุ
2. เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ยะยือริ
3. เด็กหญิงนูรไลลา    ริบิล
4. เด็กหญิงวิภาวดี    เมืองเสน
5. เด็กหญิงอินทิรา    สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปาแว
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยะมะกา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกสิตรา  โพธิจักร์
2. เด็กหญิงจันทรา  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงทรรศนันท์  ทองรักษ์
4. เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะเดง
5. เด็กหญิงวาสิตา  จูมดอก
 
1. นางรัตนา  ยงวิริยกุล
2. นางภนิดา  มหากริช
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษนัย  ทองบุตร
2. เด็กหญิงบันธิดา  เคนงาม
3. เด็กหญิงปานรดา  จักราพงศ์
4. เด็กหญิงสิทธิสินี  เวชพันธ์
5. เด็กหญิงอนันตญา  บุญศรี
 
1. นางสาวบุณยาพร  ชัยแก้ว
2. นางสาวเยาวรัตน์  จันทราวิสุทธิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   อนันต์การุณย์
2. เด็กหญิงจัณห์วรา   ทองเอียด
3. เด็กหญิงธริดา   แก้วพิลา
4. เด็กหญิงนัฐวิกา   เรืองเพ็ชร
5. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  หมอยา
 
1. นางสาวบุณยาพร   ชัยแก้ว
2. นางสาวเยาวรัตน์   จันทราวิสุทธิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจารุกิตต์  เหล่าวิวัฒน์เกษม
2. เด็กหญิงซูรียาณี  โต๊ะยง
3. เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู
4. เด็กหญิงธริดา  แก้วพิลา
5. เด็กหญิงยัสมีร์  บือนา
 
1. นายสันติ  แซ่ว่อง
2. นางสาวบุณยาพร   ชัยแก้ว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตอยยีบะฮ์  อาดำ
 
1. นางสุพัตรา  อ่อนแก้ว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูรียาณี  โต๊ะยง
 
1. นางขนิษฐา  วงศ์พิพัฒน์กุล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหรรษา  ถมทอง
2. เด็กชายเสาวฤทธิ์  ศรีหาวงศ์
 
1. นางศิริรัตน์  ตรีกิจจา
2. นางสาวเยาวรัตน์   จันทราวิสุทธิ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิง ซารยานี   นอระพา
2. เด็กหญิง นัจมีย์   ณ อยุธยา
3. เด็กชาย ฟิตตรี   มะดิง
4. เด็กหญิง รอฮานา   รือสะ
5. เด็กหญิงซัยตูน   เกิดพร้อม
6. เด็กหญิงนัซมีย์   รอฮิม
7. เด็กหญิงนาซีบะห์  บาฮา
8. เด็กหญิงนูรูลฟาติล   ตาบาซา
9. เด็กชายมูหัมมัดฟรีดดอน   มะดาเร๊ะ
10. เด็กหญิงยุพา  บุญยัง
11. เด็กหญิงรุสนี  ระเหม
12. เด็กหญิงศุภกานต์  พ่อค้าช้าง
13. เด็กชายอดิเทพ   ธันศรี
14. เด็กหญิงอรชร  พักศิริ
15. เด็กหญิงอัฟนาร์  สนุง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปาแว
2. นางสาวศิริลดา  มูเด็ง
3. นางสาวทิพวรรณ   สว่างรัตน์
4. นางสาวอริสรา  ดูดิง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บาหะ
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มะมิง
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิระวง  มากบรรจง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรมย์
3. เด็กชายถิรวุฒิ  ไข่มุกข์
4. เด็กหญิงธนัชพร  ประเสริฐคงแก้ว
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวังผดุงเกียรติ
6. เด็กหญิงนฤต  ไข่มุกข์
7. เด็กหญิงบุซรอ  เจ๊ะเค๊ะ
8. เด็กชายปราบมาล  สมใจ
9. เด็กชายฟิตรี  สาเหาะ
10. เด็กชายรวิชา  คงสนิท
11. เด็กชายวณิช  แซ่เจา
12. เด็กชายวายุ  วุฒทิ
13. เด็กหญิงศุภกานต์  นาถวุฒิพงศ์
14. เด็กหญิงสุจิตรา  สังข์ทอง
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทียนทอง
16. เด็กชายอาตีรีน  มามะ
17. เด็กชายเกียรติภูมิ  วงสุนา
18. เด็กชายเจษฎา  นามสง่า
19. เด็กชายเจ๊ะนอร์ฮาฟิช  บินเชมาฮามูด
20. เด็กชายเรืองศักดิ์  ขาวด่านเหนือ
 
1. นายสุคนธ์  ไข่มุกข์
2. นางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว
3. นางศิริรัตน์  ตรีกิจจา
4. นางวรรณกาญจน์   จตุรสุทธิวงศ์
5. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
6. นางสาวเยาวรัตน์  จันทราวิสุทธิ์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   แซ่กิ้ม
2. เด็กหญิงภัทรีนา    โอบุญสดี
3. เด็กหญิงวาสนา   แซ่หยี
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ภูชะธง
5. เด็กหญิงสิริมนต์   คงทอง
6. เด็กหญิงสุจิรา    จิงจิ้งหรีด
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองพุฒ
8. เด็กหญิงอามีนี   เรืองศิลป์
 
1. นางสาวอมรศิริ  บุญชู
2. นางสาวยูไฮนี  บากา
3. นางสาวขนิษฐา  ปาแว
4. นางสาวศิริลดา  มูเด็ง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร   หวังผดุงเกียรติ
 
1. นางสาวคริสมาส   หวังผดุงเกียรติ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มูเด็ง
2. เด็กหญิงมูนีเราะห์  ปิดเมือง
3. เด็กหญิงอาดีลา  เจ๊ะและ
 
1. นางสาวจรรยา  สำเร
2. นางสาวนิภาภรณ์   ยะมะกา
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงภคพร  แจ้งเจษฎา
2. เด็กหญิงวิญาดา  ดาอิตำ
 
1. นางสาวสุจิรา  แวอาแซ
2. นายแวอามีน  แวหะยี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิพัฒน์  บัวแก่น
2. เด็กชายอดินัน  มะหะหมัด
 
1. นายสันติ  แซ่ว่อง
2. นางสาวสุจิรา  แวอาแซ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัฐวิกา  เรืองเพชร
2. เด็กชายอาติฟ   อาวากาจิ
 
1. นางสาวนูรฮายาตี  บาเหาะ
2. นางสาวสุจิรา  แวอาแซ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุสาน  แซ่ซ่ำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน   เปล่งงูเหลือม
4. เด็กหญิงปวีณา  แซ่หลี
5. เด็กหญิงสาธิดา  ทิพสงคราม
6. เด็กหญิงสิรินธร  สมบัติ
 
1. นายสุพัฒน์  แซ่ท้าม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  เลี้ยงพันธ์ุสกุล
3. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร   จุดาสิงห์
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา   เรืองศิลป์
3. เด็กหญิงปิยพร   แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์   ยะมะกา
2. นางสาวอริศรา  ดูดิง
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายตอยยิบ  อาดำ
2. เด็กชายอริยะ  สุธรรมสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฎา  ทองมี
 
1. นายสุพัฒน์  แซ่ท้าม
2. นางศิริรัตน์  ตรีกิจจา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนอร์อัยนี  โยธา
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดาหะตอ
3. เด็กหญิงวริศรา  ยืนมาแต
 
1. นางอุไรวรรณ  พายุหิน
2. นางสาวเฟาซียะห์  ดือรามอ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติมา  สวยจันทร์
2. เด็กชายมงคล  จันทะรินทร์
3. เด็กหญิงรุซดียะห์  แดงคง
 
1. นางอุไรวรรณ  พายุหิน
2. นางสาวไลลา  มะหะมะ
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงบัลกีส  อาวัง
3. เด็กหญิงอัฟนาน  อาบู
 
1. นางศุภวรรณ  ใจเรือง
2. นางสาวสาลินี  อีเลาะ
 
36 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจัฟนี่ย์  วาเต๊ะ
2. เด็กหญิงนันทิชา  โทสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุธิมา  สมพิศ
 
1. นางพิชญา   เหล่าวิวัฒน์เกษม
2. นางสาวเมยาวี  อาดำ