สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัณณิตา  คำมา
 
1. นางสาวไลลา   มะหะมะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงรุ้งกาญจน์   คงเจริญ
 
1. นางสาวจรรยา  สำเร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา   ปัดชา
 
1. นางขนิษฐา  วงศ์พิพัฒน์กุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนธรณ์  ภิรมย์กิจ
2. เด็กชายนาธาน  แนฮะ
3. เด็กชายสิรวิชย์  โกไศยกานนท์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว
2. นางศิริรัตน์  ตรีกิจจา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.42 เงิน 6 1. เด็กชายจอห์น  อึ่ง
2. เด็กชายธาวิน  อุทิศานนท์
 
1. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กหญิง นูร์อัยนี่   เจะหะมะ
2. เด็กหญิงนูรฮูดา    รือซะ
 
1. นายสมเจษ  เกตุเกลี้ยง
2. นายมงคล  เลี้ยงพันธุ์สกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชาย ถิรวุฒิ  โนนทิง
 
1. นางสาวอมรศิริ  บุญชู
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎานุพงศ์   โอบุญสดี
2. เด็กชายชญานิน   สุธรรมสวัสดิ์
3. เด็กชายซัยฟาน   ยูโซ๊ะ
4. เด็กชายณัฐกฤต   เจ๊ะตา
5. เด็กชายพัชรพล   เพชรฤทธิ์
6. เด็กชายฟาเดล   แวโดยี
 
1. นายสมเจษ  เกตุเกลี้ยง
2. นายมงคล  เลี้ยงพันธุ์สกุล
3. นางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายธัญธร  อินทร์ดำ
2. เด็กชายฟูรซาน  บาซอ
 
1. นายสันติ  แซ่ว่อง
2. นางสาวสุจิรา  แวอาแซ