สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนพันธ์  ประเสริฐคงแก้ว
 
1. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฮานีฟ  การือมอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  เลี้ยงพันธุ์สกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตต์ดำหริ
 
1. นางประดับ  สาและ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.63 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพิชิตชัย  เรียบสาร
2. เด็กชายศรายุทธ  ลิ่มสกุล
 
1. นายสุพัฒน์  แซ่ท้าม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายมงคล  รัตนมณี
2. เด็กหญิงศสิธร  ชัยแก้ว
 
1. นางมะลิ  ชีถนอม
2. นางวรรณกาญจน์   จตุรสุทธิวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 59.15 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายเจษฎากร  จุดาสิงห์
 
1. นางสาวจรรยา  สำเร