สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ขุนไพชิต
 
1. นางสาวสีวรรณ์  ไชยกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรัญ  ชุมปลา
2. เด็กชายชลธี  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ดำหนู
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณรงค์ธร  มาจันทร์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กีษบุศย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เอียดทองใส
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กีษบุศย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.03 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดายี  ลาหู่นะ
2. เด็กชายสราวุฒิ  ทองแก้ว
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพนิดา  อ้นมี
2. เด็กหญิงเบญจพร  หอมนวล
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจารุเดช  มูเซอ
2. เด็กหญิงฉันทิกา  วนาเกษมสุข
3. เด็กชายปฐวี  แซ่ลี
4. เด็กชายพนัท  แซ่ลี
5. เด็กหญิงพิมพิสา  ณ อยุธยา
6. เด็กหญิงสุธิดา  จะลอ
 
1. นายสมพงศ์  อ้นทอง