สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงซือเหมย  แซ่หั่ง
 
1. นางสาวนาศูฮา  ปาแว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ป้องกัน
 
1. นางสาวสีวรรณ์  ไชยกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดา  แซ่จิว
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ขุนไพชิต
 
1. นางสาวสีวรรณ์  ไชยกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  เข็มเพชร
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสรัญญา  ฟองคำ
 
1. นางสาวนาศูฮา  ปาแว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ์  ทองมาก
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจรัญ  ชุมปลา
2. เด็กชายชลธี  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ดำหนู
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลธี  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงภาชินี  นามติราช
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณรงค์ธร  มาจันทร์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กีษบุศย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เอียดทองใส
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กีษบุศย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลวิภา  จันใด
 
1. นางโสภี  โพธิ์เตี้ยเทียม
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาทุ่งนุ้ย
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  อรุณศิริปรีดา
3. เด็กหญิงอธิตยา  โตนะโพธิ์
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
2. นางจันทราพร  คงอาวุธ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตวรรษ  คล้ายสังข์
2. เด็กชายสมชาย  จาจา
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาลย์  จะบู
2. เด็กชายธนัยวัฒน์  แซ่จาง
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.03 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดายี  ลาหู่นะ
2. เด็กชายสราวุฒิ  ทองแก้ว
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานันดร  ศรีภักดี
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  แซ่หาญ
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิษณุ  พรหมสังข์
2. เด็กชายอภิรัตน์  พ่อวงศ์
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เอียดทองใส
 
1. นางบุปผา  แซ่ฮ่อ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐนภรณ์  เพชรเศษ
 
1. นางสาวเจริญศรี  แซ่กิ้ม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.53 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมรานันท์  แสงสกุล
2. เด็กชายธาดา  ศรีธรรมานุสาร
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นางสาวเจริญศรี  แซ่กิ้ม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรชัย  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็งธรรม
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นางโสภี  โพธิ์เตี้ยเทียม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรพนิต  อารีจิต
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่หลี
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพนิดา  อ้นมี
2. เด็กหญิงเบญจพร  หอมนวล
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาลินี  ลอก้อ
 
1. นายยูโซะ  การี
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสรมรรค
2. เด็กชายพิชญา  หงษ์น้อย
 
1. นางสาวนาศูฮา  ปาแว
2. นางอรัญชณา  หนูชูสุข
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนานู  ลาหู่
2. เด็กหญิงสุพรรณพร  จะนู
 
1. นางสาวนาศูฮา  ปาแว
2. นางอรัญชณา  หนูชูสุข
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุณี  จะก่า
2. เด็กหญิงสิริมล  คาโป
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
2. นางรัชนีวรรณ  พุทธศรี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยศรี
 
1. นายยูโซะ  การี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรดา  มูเซอ
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทะเรือง
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรดา  มูเซอ
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ์  ทองมาก
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.37 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรดา  มูเซอ
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินธร  สมใจ
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงธีรดา  มูเซอ
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ์  ทองมาก
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาทุ่งนุ้ย
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  อรุณศิริปรีดา
3. เด็กหญิงจารุณี  จะก่า
4. เด็กหญิงนันทวรรณ์  ทองมาก
5. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เฉิน
6. เด็กหญิงพนิดา  มาเยอะ
7. เด็กหญิงวรพนิต  อารีจิต
8. เด็กหญิงศิรินธร  สมใจ
9. เด็กหญิงสาลินี  ลอก้อ
10. เด็กหญิงสุดา  แซ่จิว
11. เด็กหญิงอธิตยา  โตนะโพธิ์
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
2. นางจันทราพร  คงอาวุธ
3. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
4. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจารุเดช  มูเซอ
2. เด็กหญิงฉันทิกา  วนาเกษมสุข
3. เด็กชายปฐวี  แซ่ลี
4. เด็กชายพนัท  แซ่ลี
5. เด็กหญิงพิมพิสา  ณ อยุธยา
6. เด็กหญิงสุธิดา  จะลอ
 
1. นายสมพงศ์  อ้นทอง
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายสรายุทธ  ฟองคำ
2. เด็กหญิงอลิน  พริ้มพิไล
 
1. นางสาวดารีนา  ลาเต๊ะ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62.14 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจันทนา  ลาวอือ
2. เด็กหญิงนาแต  ลาหู่
 
1. นางสาวดารีนา  ลาเต๊ะ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนามู  ลาหู่
2. เด็กหญิงลักษณา  ปานแดง
3. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวตรีรัตน์  ภูเกิด
2. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นายกันตพล  หมื่นผดุง
2. เด็กชายสนธยา  ธน.ปน
3. เด็กชายสมเดช  จรัลจรัสพันธ์ุ
 
1. นายยูโซะ  การี
2. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
44 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายนิลภัทร  เกษเสนีย์
2. เด็กหญิงพิมพิรา  ปรือทอง
3. เด็กหญิงอลิน  จะโป
 
1. นางสาวถนอม  โนนะบุตร
2. นางสาวมัชฌิมา  สาแม็ง
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกกร  ป้องกัน
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองรอด
3. เด็กหญิงแมรี่  มีเฮง
 
1. นางสาวถนอม  โนนะบุตร
2. นางสาวมัชฌิมา  สาแม็ง