สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านกุนุงจนอง) สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงซาปูเราะห์  ยานิ
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอัสมาส  เจ๊ะอาลี
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68.75 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ
 
1. นางสาวไชยิกา  เจ๊ะเด๊ะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงไซนุน  ดายี
 
1. นายอดินันท์  บือนา