สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรวิทยา สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชานาฎ  เย็นทรวง
 
1. นางวันดี  สารมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัศณีน  แวมามะ
 
1. นางวันดี  สารมาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ตรีเบญจกุล
 
1. นางสาวจุฑามณี  ชาวนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70.25 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษฎิ์  นุ่นแก้ว
 
1. นางจงกล  นันทิวัตถพงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.6 เงิน 10 1. เด็กชายตะวันฉาย  สุรภี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์คลิ้ง
 
1. นายดนุสรณ์  สุขจ้อง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรัญญา  เเซ่เลี่ยง
 
1. นางสาวอัญชัญ  เชื้อสายมาก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่ลู่
 
1. นางสาวศิริพร  เรืองพฤกษา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์คลิ้ง
2. เด็กชายอาราฟัส  เบญเราะห์มาน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นิลรัตน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.43 เงิน 7 1. เด็กหญิงอริยา  จ่างจรูญโรจน์
2. เด็กชายอาราฟัส  เบญเราะห์มาน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นิลรัตน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกมล  เชียงไธสง
2. เด็กชายพิพิชญ์  นิลรัตน์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ล่องพาณิช
 
1. นายไกรลาศ  แซ่เลี่ยง