สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรวิทยา สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงลดา  ลีเมาะ
 
1. นางสาวจุฑามณี  ชาวนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทิพปภา  เจนกุลประสูตร
 
1. นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกวิสรา  รักขกุล
2. เด็กชายศตคุณ  โค้วเหลย
 
1. นายดนุสรณ์  สุขจ้อง
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สำเร
2. เด็กชายนาดิร  แดบ๊อก
3. เด็กหญิงพรรวินท์  สุขาเขิน
 
1. นางธารารัตน์  ศิริรัตน์