สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรวิทยา สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เลขาวิจิตร
2. เด็กหญิงภิญญดา  สายมณี
 
1. นางจงกล  นันทิวัตถพงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเขมิกา  ส่งเสริม
 
1. นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปุณฑรา  ผาติวิกชัยวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สำเร
 
1. นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.33 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสิทธินนท์  อภิชัยคำ
3. เด็กชายเจษฎาพร  แซ่ฮ่อ
 
1. นางสาวสากีนา  กูนิง
2. นางสาวพิมพ์จิรา  ราชเสนา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 23.8 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทองนอก
2. เด็กชายสิทธินนท์  แซซี
 
1. นางสาวพิมพ์จิรา  ราชเสนา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.14 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายฟัครุคดีน  เด็ง
2. เด็กชายภีษมะ  ตะซาตุ
 
1. นางสาวพิมพ์จิรา  ราชเสนา