สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรวิทยา สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุชานาฎ  เย็นทรวง
 
1. นางวันดี  สารมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงลดา  ลีเมาะ
 
1. นางสาวจุฑามณี  ชาวนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัศณีน  แวมามะ
 
1. นางวันดี  สารมาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ตรีเบญจกุล
 
1. นางสาวจุฑามณี  ชาวนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร  ไชยแสง
 
1. นางจงกล  นันทิวัตถพงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 70.25 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษฎิ์  นุ่นแก้ว
 
1. นางจงกล  นันทิวัตถพงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เลขาวิจิตร
2. เด็กหญิงภิญญดา  สายมณี
 
1. นางจงกล  นันทิวัตถพงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเขมิกา  ส่งเสริม
 
1. นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทิพปภา  เจนกุลประสูตร
 
1. นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปุณฑรา  ผาติวิกชัยวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสัณหณัฐ  สำเร
 
1. นางสาวอรวรรณ  แซ่หลี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.33 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสิทธินนท์  อภิชัยคำ
3. เด็กชายเจษฎาพร  แซ่ฮ่อ
 
1. นางสาวสากีนา  กูนิง
2. นางสาวพิมพ์จิรา  ราชเสนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎ์  นุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  อนุรักษ์
3. เด็กหญิงฟาตีม๊ะห์  ซาดา
 
1. นางสาวสากีนา  กูนิง
2. นางสาวพิมพ์จิรา  ราชเสนา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 23.8 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศุภณัฐ  ทองนอก
2. เด็กชายสิทธินนท์  แซซี
 
1. นางสาวพิมพ์จิรา  ราชเสนา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.14 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายฟัครุคดีน  เด็ง
2. เด็กชายภีษมะ  ตะซาตุ
 
1. นางสาวพิมพ์จิรา  ราชเสนา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 62.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกวิสรา  รักขกุล
2. เด็กชายศตคุณ  โค้วเหลย
 
1. นายดนุสรณ์  สุขจ้อง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.6 เงิน 10 1. เด็กชายตะวันฉาย  สุรภี
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์คลิ้ง
 
1. นายดนุสรณ์  สุขจ้อง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรัญญา  เเซ่เลี่ยง
 
1. นางสาวอัญชัญ  เชื้อสายมาก
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่ลู่
 
1. นางสาวศิริพร  เรืองพฤกษา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดา  อมรเดชภักดี
2. เด็กหญิงธัญจิรา  รัชตเศรษฐกุล
3. เด็กชายสวภัทร  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑามณี  ชาวนา
2. นางสาวปนัดดา  แซ่ฟุ้ง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายพงศกร  เจริญสุข
2. เด็กชายฮาริส  สาอิ
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นิลรัตน์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์คลิ้ง
2. เด็กชายอาราฟัส  เบญเราะห์มาน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นิลรัตน์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.43 เงิน 7 1. เด็กหญิงอริยา  จ่างจรูญโรจน์
2. เด็กชายอาราฟัส  เบญเราะห์มาน
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นิลรัตน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ตุ้ง
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รุ่งวิวัฒน์ศักดา
3. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  แซ่ลี
4. เด็กหญิงรฐากุล  ส่งศรีอินทร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญค่ำ
6. เด็กชายอดิเทพ  รองเลื่อน
 
1. นางจงกล  นันทิวัตถพงศ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกมล  เชียงไธสง
2. เด็กชายพิพิชญ์  นิลรัตน์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ล่องพาณิช
 
1. นายไกรลาศ  แซ่เลี่ยง
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงนูรฟาร่า  ซียง
2. เด็กหญิงนูรฮูมัยร่าห์  ดาเด๊ะ
3. เด็กหญิงวรรณรินทร์  รักษ์เพ็ชร
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เดบอก
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 61 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  สำเร
2. เด็กชายนาดิร  แดบ๊อก
3. เด็กหญิงพรรวินท์  สุขาเขิน
 
1. นางธารารัตน์  ศิริรัตน์