สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 สพป. ยะลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายฮานาฟี  กะลูแป
 
1. นางสาวตอฮีเราะห์  ยาเอ๊ะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงนูรี  ปาแน
2. เด็กชายมะนูซี  กาหลง
 
1. นายอานัส  อานัน