รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
ณ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน
วันที่ 23 - 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงริฟฮาน  เจ๊ะโช๊ะ
 
1. นางสาวอิรฮัม  ดอเลาะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงณหทัย  ไกรษร
 
1. นางมณีพร  ชัยพิชญากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราโมง 1. เด็กหญิงนูรีมัน  สาเก็ง
 
1. นางสุอัญชุลี  ทองนอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1. เด็กหญิงมัยซาเราะห์  ลีมะ
 
1. นางสาวชุตินันท์  วงศ์ชูวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงนภัทร  ทิพกองลาด
 
1. นางมณีพร  ชัยพิชญากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงพัชริดา  ณ นคร
 
1. นางมณีพร  ชัยพิชญากุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่ยุก
 
1. นางธนสิริ  เอนกรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาข่อย 1. เด็กหญิงจรรยพร  บาดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลินท์  จูฑะมงคล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กชายณฐพงศ์  อาจหาญณรงค์
 
1. นางสุภาภรณ์  แขกไทย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงนันทวรรณ์  ทองมาก
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงฉันทิพย์  วงศ์เสาวภาคย์สุข
2. เด็กหญิงธรธันย์  ทรัพย์สิน
 
1. นางมณีพร  ชัยพิชญากุล
2. นางสาวทิพยาภรณ์  อยู่สุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายชลธี  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงภาชินี  นามติราช
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กชายอัครชัย  ยงสุวรรณกุล
 
1. นางสาวสุวรรณี  หอมฟุ้ง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  ทองมี
2. เด็กหญิงภาสินี  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงอามาล  อาจณรงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  เลี้ยงพันธุ์สกุล
2. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ลิ่มสกุล
2. เด็กชายนิภาส  มงคลรัตนมณี
3. เด็กหญิงอาฟีนี   จะปะกิยา
 
1. นางสาวทิพวรรณ   สว่างรัตน์
2. นางนฤมล   เบ็ญญามา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต 1. เด็กหญิงจิรัชยา   พันธวงศ์
2. เด็กหญิงปุณณษา   นันทศักดิ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์   สมหาญ
 
1. นางยุพา  คงดี
2. นางสาวณฐมน   พายุหิน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จีระวรศาวงศ์
2. เด็กชายอดิศรา  กงเฉลิมชัย
 
1. นางสาวรัตนา  เดชชิต
2. นางกนกพร  แซ่เฉี้ยง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กชายบารมี  บุญศรี
 
1. นางสมทิพย์  รัตนภูมิ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายนราธร  ทองขวัญสุข
2. เด็กชายนิพพิชฌน์  พรรณภักดี
3. เด็กชายวงศธร  จรัสวิโรจน์
 
1. นางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว
2. นางสาวยูไฮนี  บากา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาทุ่งนุ้ย
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  อรุณศิริปรีดา
3. เด็กหญิงอธิตยา  โตนะโพธิ์
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
2. นางจันทราพร  คงอาวุธ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 1. เด็กหญิงนาเดีย  สั่นนาเต๊ะ
2. เด็กหญิงฟิรดาว  เจ๊ะมะ
3. เด็กหญิงอิร์วาน  คาเดร์
 
1. นายโยฮัน  ปะดอ
2. นายอัซมี  กือซา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 1. เด็กชายชารีฟ  หาเด
2. เด็กหญิงนุรนาเดีย  สาและ
3. เด็กหญิงอาตีกะฮ์  จะจ้า
 
1. นางนูรมา  เวชประสิทธิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ตีรนนท์โชค
2. เด็กชายธาวิน  อุทิศานนท์
 
1. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงรุสมี   กุลทวี
2. นายไชยภัทร   เพชรขาว
 
1. นางวรดา   โกไศยกานนท์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายศตวรรษ  คล้ายสังข์
2. เด็กชายสมชาย  จาจา
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายชัชวาลย์  จะบู
2. เด็กชายธนัยวัฒน์  แซ่จาง
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายรีดูวัน   แลคอ
2. เด็กชายสมมาตร   แลมีซอ
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  สาแล๊ะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายฐานันดร  ศรีภักดี
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  แซ่หาญ
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายพิษณุ  พรหมสังข์
2. เด็กชายอภิรัตน์  พ่อวงศ์
 
1. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนูรฟาติน  มามุ
2. เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ยะยือริ
3. เด็กหญิงนูรไลลา    ริบิล
4. เด็กหญิงวิภาวดี    เมืองเสน
5. เด็กหญิงอินทิรา    สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปาแว
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยะมะกา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงซอลีฮะห์  ปูเต๊ะ
2. เด็กหญิงนรารัตน์  เก่งสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนาดียา  โต๊ะแวมะ
4. เด็กหญิงนาเดีย  วาโซ๊ะ
5. เด็กหญิงอาซูรา  ดอเลาะ
 
1. นางสาวโรสเมรี่  หะโมะ
2. นายมัฮมุ  กามา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายทักษนัย  ทองบุตร
2. เด็กหญิงบันธิดา  เคนงาม
3. เด็กหญิงปานรดา  จักราพงศ์
4. เด็กหญิงสิทธิสินี  เวชพันธ์
5. เด็กหญิงอนันตญา  บุญศรี
 
1. นางสาวบุณยาพร  ชัยแก้ว
2. นางสาวเยาวรัตน์  จันทราวิสุทธิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 1. เด็กหญิงกิรณา  สีแดงเพ้็ง
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงนิศาชล  อยู่เย็น
4. เด็กชายอริญชัย  สรรพสินธุ์
5. เด็กหญิงอริสา  ชนะสงคราม
 
1. นายแดนทัย  กรเกษแก้ว
2. นางเบญจมาศ  ศิริสุวรรณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงคีตา  พิมพาทอง
2. เด็กหญิงชุลีพร  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงนิชญา  สุพร
4. เด็กหญิงอินทิรา  เมืองสง
5. เด็กชายเดวิรุตน์  ชลารัตน์
 
1. นางสาวสุวิดา  ลูดิง
2. นางจรรยา  บาฮา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายจารุกิตต์  เหล่าวิวัฒน์เกษม
2. เด็กหญิงซูรียาณี  โต๊ะยง
3. เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู
4. เด็กหญิงธริดา  แก้วพิลา
5. เด็กหญิงยัสมีร์  บือนา
 
1. นายสันติ  แซ่ว่อง
2. นางสาวบุณยาพร   ชัยแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กชายวงศกร  วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงวทิตญา  หนูราม
3. เด็กหญิงศิริพร  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงศุลีพร  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวนุริซา  บาโง
2. นางจรัสศรี  เครือแมน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สุวรรณสิงหราช
2. เด็กหญิงจิรัฐวรรณ  ชูมณี
3. เด็กชายชัยณรงณ์  พรหมศรี
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ประสานสงฆ์
5. เด็กชายธีรวัต  มาศจร
6. เด็กหญิงนัยน์ปพร  กามูลจันทร์
7. เด็กชายนิธิกร  วันทอง
8. เด็กหญิงปทุมวดี  จันทนิตย์
9. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โพธิ์เหลือง
10. เด็กหญิงพรชนก  โชติมณี
11. เด็กชายภาคภูมิ  ผุดผ่อง
12. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คงที่
13. เด็กชายวุฒิชัย  ชุ่มแก้ว
14. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วโรจน์
15. เด็กหญิงสิรีธร  ด้วงศรีทอง
16. เด็กหญิงสุจิตา  ชาติมนตรี
17. เด็กชายสุทธวี  รองสวัสดิ์
18. เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมหิรัญ
19. เด็กชายอนันต์ยศ  จักรพงศ์
20. เด็กหญิงฮาซีรา  มะยี
 
1. นางแวมารียะห์  จารู
2. นางสุนีย์  วงศ์เอี่ยม
3. นางสาวอโนทัย  เสนเผือก
4. นางสาวยามีละห์  อะหะมะ
5. นายสมเจตน์  อินทกาญจน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เอียดทองใส
 
1. นางบุปผา  แซ่ฮ่อ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไชยแก้ว
 
1. นางแวลีเมาะ  เด่นตุลาการ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงกมรานันท์  แสงสกุล
2. เด็กชายธาดา  ศรีธรรมานุสาร
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นางสาวเจริญศรี  แซ่กิ้ม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายสุรชัย  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็งธรรม
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นางโสภี  โพธิ์เตี้ยเทียม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงวรพนิต  อารีจิต
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่หลี
 
1. นางจันทราพร  คงอาวุธ
2. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลอเจริญ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสด
3. เด็กหญิงพศิกา  อู่เงิน
4. เด็กหญิงพันธิตรา  ชัยวิชิตร
5. เด็กหญิงพิมพิกา  บาลแพทย์
6. เด็กหญิงภารดี  แซ่ท่อง
7. เด็กหญิงวรรณศา  บุญมานันต์
8. เด็กหญิงวริศรา  เชื้อวังคำ
9. เด็กหญิงวริศรา  ดังศรีเทศ
10. เด็กหญิงอธิชา  บัวไขย
 
1. นางจงจิตต์  อินทจักร
2. นางสริตา  แซ่หลี
3. นางธนสิริ  เอนกรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  โนระดี
2. เด็กหญิงจิรัชยา  มณีอ่อน
3. เด็กหญิงจิราพัชร  มณีอ่อน
4. เด็กหญิงจุฑามณี  พานอัจจิมา
5. เด็กหญิงชุลีพร  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงปณาลี  ชูแหละ
7. เด็กหญิงปรารถนา  ป้องกัน
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุวิสิทธิ์
9. เด็กหญิงอทิตยา  ทองผอม
10. เด็กหญิงอรวรรณ  สมัครไทย
 
1. นางจงจิตต์  อินทจักร
2. นางจรัสศรี  เครือแมน
3. นางสาววิจิตรา  แซ่เล่า
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิง ซารยานี   นอระพา
2. เด็กหญิง นัจมีย์   ณ อยุธยา
3. เด็กชาย ฟิตตรี   มะดิง
4. เด็กหญิง รอฮานา   รือสะ
5. เด็กหญิงซัยตูน   เกิดพร้อม
6. เด็กหญิงนัซมีย์   รอฮิม
7. เด็กหญิงนาซีบะห์  บาฮา
8. เด็กหญิงนูรูลฟาติล   ตาบาซา
9. เด็กชายมูหัมมัดฟรีดดอน   มะดาเร๊ะ
10. เด็กหญิงยุพา  บุญยัง
11. เด็กหญิงรุสนี  ระเหม
12. เด็กหญิงศุภกานต์  พ่อค้าช้าง
13. เด็กชายอดิเทพ   ธันศรี
14. เด็กหญิงอรชร  พักศิริ
15. เด็กหญิงอัฟนาร์  สนุง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปาแว
2. นางสาวศิริลดา  มูเด็ง
3. นางสาวทิพวรรณ   สว่างรัตน์
4. นางสาวอริสรา  ดูดิง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมบูรณ์เกื้อ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยยอด
 
1. นางสาววิมลรัตน์  จินวรรณ์
2. นางอักษิพร  รัตนะ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บาหะ
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กหญิงนาราภัทร  ปวุฒิพันธุ์
 
1. นางสาวสุธนี  แดงวิไล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุทธิดา  มะมิง
 
1. นางสาวยูวันดา  หะยีสะมะแอ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงสาลินี  ลอก้อ
 
1. นายยูโซะ  การี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายฟัยรุซ   สิเดะ
 
1. นางสาวนูรีซา   เจ๊ะดาแม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสรมรรค
2. เด็กชายพิชญา  หงษ์น้อย
 
1. นางสาวนาศูฮา  ปาแว
2. นางอรัญชณา  หนูชูสุข
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 1. เด็กชายฟักรุดดีน  บูงา
2. เด็กหญิงอาตีกะห์  สาและ
 
1. นางชัญญานุช  เกื้อรักษ์
2. นางอุษา  ช่วยชู
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงจารุณี  จะก่า
2. เด็กหญิงสิริมล  คาโป
 
1. นางสาวลักษมี  ศิลากุล
2. นางรัชนีวรรณ  พุทธศรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไชยศรี
 
1. นายยูโซะ  การี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม (นูนต่ำ) ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวทอง 1. เด็กชายซอลาฮูดดีน  สีเดะ
2. เด็กชายฮาริส  เจ๊ะนะ
3. เด็กหญิงไซนับ  เจ๊ะมะ
 
1. นางสาวสุพิชาญ์  ด้วงรุ่ง
2. นางสาวสายธิดา  อินทร์ปอง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายจิระวง  มากบรรจง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรมย์
3. เด็กชายถิรวุฒิ  ไข่มุกข์
4. เด็กหญิงธนัชพร  ประเสริฐคงแก้ว
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวังผดุงเกียรติ
6. เด็กหญิงนฤต  ไข่มุกข์
7. เด็กหญิงบุซรอ  เจ๊ะเค๊ะ
8. เด็กชายปราบมาล  สมใจ
9. เด็กชายฟิตรี  สาเหาะ
10. เด็กชายรวิชา  คงสนิท
11. เด็กชายวณิช  แซ่เจา
12. เด็กชายวายุ  วุฒทิ
13. เด็กหญิงศุภกานต์  นาถวุฒิพงศ์
14. เด็กหญิงสุจิตรา  สังข์ทอง
15. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เทียนทอง
16. เด็กชายอาตีรีน  มามะ
17. เด็กชายเกียรติภูมิ  วงสุนา
18. เด็กชายเจษฎา  นามสง่า
19. เด็กชายเจ๊ะนอร์ฮาฟิช  บินเชมาฮามูด
20. เด็กชายเรืองศักดิ์  ขาวด่านเหนือ
 
1. นายสุคนธ์  ไข่มุกข์
2. นางจินตนา  ประเสริฐคงแก้ว
3. นางศิริรัตน์  ตรีกิจจา
4. นางวรรณกาญจน์   จตุรสุทธิวงศ์
5. นางสาวสุกฤตา  วัฒนเกษมสกุล
6. นางสาวเยาวรัตน์  จันทราวิสุทธิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุโป 1. เด็กชายอรรณพ  ยะมานนท์
 
1. นายรักพงศ์  ศุกรวรรณ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงธีรดา  มูเซอ
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเยาะ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์แย้ม
 
1. นางฉวีวรรณ  วงศ์ทองดี
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหร 1. เด็กชายซาการียา  สาเมาะ
2. เด็กชายดานียาล  เจะแมง
3. เด็กหญิงนาดียะห์  อุมา
4. เด็กหญิงนิสุวรรณี  เตาะสาตู
5. เด็กหญิงนูรีฮัน  เจะมะ
6. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  มูฮิ
7. เด็กชายมูฮัมหมัดฮัมเซาะห์  มะแร
8. เด็กชายอัฟนาน  ตาเละ
9. เด็กหญิงอัสมะ  อาแว
10. เด็กหญิงอิบตีซาม  หะยะ
 
1. นางเพ็ญพันธุ์  คงสาม
2. นางพรรษศิริ  ทองคำอยู่
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงขนิษฐา   แซ่กิ้ม
2. เด็กหญิงภัทรีนา    โอบุญสดี
3. เด็กหญิงวาสนา   แซ่หยี
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ภูชะธง
5. เด็กหญิงสิริมนต์   คงทอง
6. เด็กหญิงสุจิรา    จิงจิ้งหรีด
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทองพุฒ
8. เด็กหญิงอามีนี   เรืองศิลป์
 
1. นางสาวอมรศิริ  บุญชู
2. นางสาวยูไฮนี  บากา
3. นางสาวขนิษฐา  ปาแว
4. นางสาวศิริลดา  มูเด็ง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กหญิงจารุภา  โพธิกสิกร
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพระจันทร์
3. เด็กหญิงณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์
4. เด็กชายธรรมธร  แซ่ว่อง
5. เด็กหญิงธราพร  สัตยานุพันธุ์
6. เด็กชายธัญธร  แก้วดำ
7. เด็กหญิงนาตาชา  พณิชพิสุทธิ์พงศ์
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ
9. เด็กชายพีรภาส  รังสฤษฏ์วีระโชติ
10. เด็กชายภูริภัทร  รักษากูล
11. เด็กชายรพีภัทร  ศิริโชคโสภากุล
12. เด็กหญิงสุพรรณษา  แซ่จัน
13. เด็กหญิงหทัยภัทร  ทวีบุรุษ
14. เด็กหญิงเณศรา  แสนะ
15. เด็กหญิงไอยลิน  วีรวุฒิไกร
 
1. นายกรนันสักก์  ตั้งหทัยชูหิรัญ
2. นายมณเฑียร  บัวอินทร์
3. นายเลิศชาย  เหลือหลาย
4. นางสาววิไลพร  วันเผด็จ
5. นางสาวดวงใจ  เข็มเพ็ชร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาทุ่งนุ้ย
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  อรุณศิริปรีดา
3. เด็กหญิงจารุณี  จะก่า
4. เด็กหญิงนันทวรรณ์  ทองมาก
5. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เฉิน
6. เด็กหญิงพนิดา  มาเยอะ
7. เด็กหญิงวรพนิต  อารีจิต
8. เด็กหญิงศิรินธร  สมใจ
9. เด็กหญิงสาลินี  ลอก้อ
10. เด็กหญิงสุดา  แซ่จิว
11. เด็กหญิงอธิตยา  โตนะโพธิ์
 
1. นายเจริญศักดิ์  โรจนรักษาวงศ์
2. นางจันทราพร  คงอาวุธ
3. นางสาวอามีเนาะ  สาเล็ง
4. นายเสกสรรค์  เส็นเจริญ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 1. เด็กหญิงซุวารี่  ดาหะตา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  บินซาการียา
3. เด็กชายอับดุลเลาะห์  ตอกอ
4. เด็กชายอาร์ฟาร  มะหะแซ
5. เด็กชายไฟซอล  จารู
 
1. นางสาวนิภาพร  ไพมณี
2. นางสาวนิษฐเนตร  เทพเกื้อ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงณัฐลดา  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายธีรยุทธ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวสุจิตรา  เจริญขวัญ
2. นางมาศอุบล  ลิวิวัฒนกูล
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร   หวังผดุงเกียรติ
 
1. นางสาวคริสมาส   หวังผดุงเกียรติ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะเด็ง 1. เด็กชายกษิดิษ   บุญญามณี
2. เด็กหญิงนภัสสร  รอดผล
3. เด็กชายพลกฤต  ลัญฉกวิน
4. เด็กชายภูบดินทร์  รอดผล
5. เด็กหญิงมลธกานต์  แซ่ท่อง
6. เด็กหญิงสุภาวิดา  แซ่ย่อง
 
1. นายพิเชษ  ไชยแสง
2. นางสาวยีหาน  สาหาด
3. นางสาวนูรีซัน  ดือเร๊ะ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนคร 1. เด็กหญิงธัญศิริ  หมื่นวรดี
2. เด็กหญิงภัทราพร  เฉ้งเหา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดอกงาม
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงอรพรรณ  หนูพรหม
6. เด็กหญิงอันทิตา  จำปาแก้ว
 
1. นายเอกพจน์  นพรัตน์
2. นางอรนุช  อมรชาติ
3. นางสาวธนวรรณ  รัตนเมศ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 1. เด็กหญิงฐิวารี  เงาะตาลี
2. เด็กหญิงตัสนีม  ดาวาส
3. เด็กหญิงนัสริน  เปาะปิ
4. เด็กหญิงนุรรอยฮาน  หะยีมาซะ
5. เด็กหญิงนูรยานี  อาแว
6. เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บินยา
7. เด็กหญิงรุวัยดา  ยะโก๊ะ
8. เด็กหญิงลาตีฟะห์  ดาหะมะ
9. เด็กหญิงอิบตีซาม  ซาแม
10. เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดาวาส
 
1. นางสาวอัสหม๊ะ  ยีรามัน
2. นายพนัส  ศิริสุวรรณ
3. นายอิสมัน  มะดีเยาะ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุโป 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณกันทร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จงจิตต์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองราช
4. เด็กหญิงปิลันธน์  ศรีลาภเกื้อ
5. เด็กหญิงพรนภา  พลชนะ
6. เด็กชายภัคพล  แก้วศรี
7. เด็กชายศราวุฒิ  สุขเกษม
8. เด็กชายสำราญ  ทองก่อปาน
9. เด็กหญิงสุธิดา  ทองราช
10. เด็กชายเตชณัฐ  สุวรรณกันทร
 
1. นายวิชัย  อรชร
2. นายสราวุธ  รักขกุล
3. นางสุดา  หมื่นจง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุโป 1. เด็กหญิงชลพรรษ  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุขเกษม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยามดี
 
1. นายรักพงศ์  ศุกรวรรณ
2. นางสาวจุไรรัตน์  ศุกรวรรณ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กหญิงศศิวิมล  คงที่
2. เด็กชายศักดิรัช  หน่อศิริ
 
1. นางสาวสุธนี  แดงวิไล
2. นางสาวธัญดา  ยงยศยิ่ง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดยุฟรี   วอซา
2. นายยูโซ๊ะ   สะมาแอ
 
1. นายอันวาร์   ซียง
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 1. เด็กหญิงกันธิชา  จันใด
2. เด็กหญิงปัญญปภัส   ปานดำ
 
1. นางสาวปิยนุช  แซ่หลี
2. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ธุรส
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสินีรัตน์   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวณฐมน   พายุหิน
2. นางสาวยุพา  คงดี
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต 1. เด็กหญิงมะลิษา  อัศวสัย
2. นางสาวสุนิศา  แซ่จิ้ว
 
1. นางสาวณฐมน   พายุหิน
2. นางสาวจันทิรา   ศรีแสนตอ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กชายพิพัฒน์  บัวแก่น
2. เด็กชายอดินัน  มะหะหมัด
 
1. นายสันติ  แซ่ว่อง
2. นางสาวสุจิรา  แวอาแซ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนัฐวิกา  เรืองเพชร
2. เด็กชายอาติฟ   อาวากาจิ
 
1. นางสาวนูรฮายาตี  บาเหาะ
2. นางสาวสุจิรา  แวอาแซ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิส  มูดอ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ชลารัตน์
 
1. นางสาววิจิตรา  แซ่เล่า
2. นางกมลวรรณ  กานุมาน
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต 1. นายธีรภัทร์  วิลัยรัตน์
2. นางสาวนฤสรณ์  ทันศรี
3. นางสาวนิตยา  กองการ
 
1. นายไอหยุ  หมัดชูดชู
2. นางจิตมยุรี  หมัดชูดชู
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราโมง 1. เด็กชายคอยรุดดีน  โต๊ะหมัด
2. เด็กชายสิทธิชัย  เจะเซะ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  สาลัง
 
1. นายมะรสดี  การือมอ
2. นางสาวซัตเราะห์  โต๊ะลง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราโมง 1. เด็กชายบูราฮัน  ยีมูเซ็ง
2. เด็กชายสุรเดช  อับดุลเลาะ
3. เด็กชายไพซอล  เจ๊ะเค๊ะ
 
1. นายมะรสดี  การือมอ
2. นายพีรพัฒน์  เทพชูแดง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟฟาน   ลาฮามะ
2. เด็กชายวิตรี  มะเร๊ะ
3. เด็กชายสะมะแอ  ดือราพอ
 
1. นางสาวรอกีเย๊าะ   ดือราพอ
2. นางสาวอามีเน๊าะ  กอตอ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหร 1. เด็กหญิงซาวาตี  เปาะลี
2. เด็กหญิงนูรมา  เฮาะเด็ง
3. เด็กหญิงนูรมี  สาเมาะ
4. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สามะ
5. เด็กหญิงอาฟียะห์  แวอุเซ็ง
6. เด็กหญิงฮุสนา  สะเต๊าะ
 
1. นางสาวหอมหวล  ถาวรเศษ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  บุญคำ
2. เด็กหญิงปิยะนุช  แซ่ชั่น
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  อุปลักษณ์
4. เด็กชายสิปปกร  หงส์ทอง
5. เด็กหญิงสุภัคชา  บุตรพรม
6. เด็กหญิงอริศรา  หนูชัย
 
1. นางยารีย๊ะ  ลูดิง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงซีตีรุสนาณี   เจ๊ะเหาะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   สามะอาลี
3. เด็กหญิงรอกีเย๊าะ   คาเดร์
 
1. นางสาวพรทิพย์   แวงวรรณ
2. นางสาววิไลวรรณ   แซ่เลี่ยง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กชายธนพล  ปราบพาล
2. เด็กหญิงนาวะ  แซ่หมู่
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  มะโดง
 
1. นางสาวสุวิดา  ลูดิง
2. นางจรรยา  บาฮา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหร 1. เด็กหญิงนาตาซา  สามะ
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  ตาเห
3. เด็กหญิงอิฟตีซัน  มามะแตหะ
 
1. นายอับดุลเราะมาน  ขาวแท้
2. นายอานัน  สาและ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กชายพิทักษ์  คงแสงศักดิ์
2. เด็กชายรัตพงษ์  มณีนิล
3. เด็กชายไพบูลย์  สนิทพจน์
 
1. นางสริตา  แซ่หลี
2. นางธนสิริ  เอนกรัตน์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 1. เด็กหญิงกันยนา  แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงปานชนก  ทินนอก
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มณีนิล
 
1. นางพรรณราย  สังข์สุวรรณ
2. นางสาววลัยภรณ์  เพชรคง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนอร์อัยนี  โยธา
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดาหะตอ
3. เด็กหญิงวริศรา  ยืนมาแต
 
1. นางอุไรวรรณ  พายุหิน
2. นางสาวเฟาซียะห์  ดือรามอ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงซัลวาณี  ดอราซอ
2. เด็กหญิงนูรไอนี  บือโต
3. เด็กหญิงอามีนี  สอนฮุง
 
1. นางเจ๊ะแอเสาะ  กาโฮง
2. นางสาวรอฎียะห์  มะเซ็ง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สงสุข
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ทินนอก
3. เด็กหญิงสิริพรรณ  ยามรัมย์
 
1. นางพรรณราย  สังข์สุวรรณ
2. นายพัลลภ  จันทร์ดารา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกิตติมา  สวยจันทร์
2. เด็กชายมงคล  จันทะรินทร์
3. เด็กหญิงรุซดียะห์  แดงคง
 
1. นางอุไรวรรณ  พายุหิน
2. นางสาวไลลา  มะหะมะ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หนูราม
2. เด็กชายปณิธาน  ชูแหละ
3. เด็กหญิงอาฟีก๊ะ  มูดอ
 
1. นางธนสิริ  เอนกรัตน์
2. นางสริตา  แซ่หลี
 
98 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงบัลกีส  อาวัง
3. เด็กหญิงอัฟนาน  อาบู
 
1. นางศุภวรรณ  ใจเรือง
2. นางสาวสาลินี  อีเลาะ
 
99 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงนุูรณาอีมี่ย์  อายี
2. เด็กหญิงมุรณี  สาเมาะ
3. เด็กหญิงยูวัยรียะห์  ลอเด็ง
 
1. นางวิลาวัณย์  ทองขวัญสุข
2. นางชลิดา  สุทธิพันธ์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 1. เด็กหญิงสุไฮลา  ปาแน
 
1. นางสาวสะปีเยาะ  สะมะแอ
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 1. เด็กหญิงซัมซียะห์  แปแนะ
 
1. นางชลินทรา  จักรถนอม
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 1. เด็กชายซูกิฟลี  กาเซ็ง
2. เด็กชายอัซฮา  มะตีเยาะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รอฮิม
2. นางสาวสะปีเยาะ  สะมะแอ