ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล 32 5 3 2 40
2 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 32 0 2 0 34
3 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 31 4 0 0 35
4 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 21 6 0 0 27
5 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 3 1 0 22
6 ชุมพรปัญญานุกูล 15 5 1 0 21
7 สงขลาพัฒนาปัญญา 12 3 0 0 15
8 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 0 0 0 10
9 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 4 4 0 0 8
10 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 3 0 2 1 5
รวม 178 30 9 3 220