ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล 22 13 4 39 32 5 3 2 40
2 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21 1 0 22 18 3 1 0 22
3 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 19 12 3 34 32 0 2 0 34
4 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 14 16 5 35 31 4 0 0 35
5 สำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 0 0 10 10 0 0 0 10
6 สงขลาพัฒนาปัญญา 8 5 1 14 12 3 0 0 15
7 ชุมพรปัญญานุกูล 7 8 1 16 15 5 1 0 21
8 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 6 8 12 26 21 6 0 0 27
9 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 2 4 0 6 3 0 2 1 5
10 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 0 2 4 6 4 4 0 0 8
รวม 109 69 30 208 178 30 9 3 217